Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Voorstel van Wet Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 5VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATEWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Memorie van Toelichting Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwetnr. 6MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATEI. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwetnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Memorie van toelichting Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwetnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Geleidende brief Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk 30 914Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwetnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 21 december 2006Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen inzake de wijziging van de Winkeltijdenwet met als doel de toerismebepaling te verduidelijken en daarmee de handhaafbaarheid van de wet te verbeteren en de toepassing van de wet meer in overeenstemming te brengen met de hoofdregel dat winkelopenstelling op zondag zoveel mogelijk wordt tegengegaan.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van der VliesGesthuizen ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief lid / fractie; Nadere toelichting over de financiering van initiatiefwetsvoorstel (31071)Halsema en Van Gent inzake Babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 17BRIEF VAN DE LEDEN HALSEMA EN VAN GENTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Hierbij doen wij u, zoals toegezegd, de brief toekomen waarin wij de financiering van ons initiatiefwetsvoorstel Babyverlof nader toelichten.Uit de toelichting op onze Nota van Wijziging blijkt dat de uitbreiding van het kraamverlof naar vijf dagen € 61,5 miljoen kost. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Brief regering; Reactie brief babyverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 19BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2010Ik heb kennis genomen van de brief van de leden Halsema en Van Gent over de financiering van het initiatiefwetsvoorstel babyverlof (Kamerstuk 31 071, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Motie; Motie Sap over onderzoek naar betere toegankelijkheid van verlofregelingen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 15MOTIE VAN HET LID SAPVoorgesteld 17 februari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet zelf stelt dat «een recht op betaling er is om te verzekeren dat verlof altijd kan worden opgenomen»;verzoekt de regering, te onderzoeken hoe verlofregelingen in het kader van arbeid en zorg beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor de lage en de lage middeninkomens in het algemeen en mannen in het bijzonder,en gaat over tot de orde van de dag.Sap ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 18TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 18 februari 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel I, onderdeel C, artikel 4:2b, wordt als volgt gewijzigd:AIn het tweede lid wordt «de werknemer, bedoeld in artikel 4:2,» vervangen door: een werknemer als bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, onderdeel a,.BIn het derde lid wordt «de werknemer, bedoeld in artikel 4:2,» vervangen door: een werknemer als bedoeld in artikel 3:6, tweede lid, onderdeel a,.CIn het derde lid wordt «artikel 71, onderdeel d,» vervangen door: artikel 71, onderdeel c.ToelichtingDeze nota van wijziging voorziet in enkele wettechnische wijzigingen.HalsemaVan Gent ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof); Motie; Motie-Smilde/Ortega-Martijn over voor 1 mei 2010 naar de Kamer sturen van het wetsvoorstel inzake meer flexibiliteit bij ouderschapsverlof Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)nr. 16MOTIE VAN DE LEDEN SMILDE EN ORTEGA-MARTIJNVoorgesteld 17 februari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het voorgestelde babyverlof tot doel heeft om vaders te laten wennen aan de gezinssituatie en om hen in staat te stellen een goede balans te vinden tussen werk en de zorg voor het pasgeboren kind;overwegende, dat ouderschapsverlof voor hetzelfde doel gebruikt kan worden en er derhalve geen onderscheid hoeft te zijn tussen babyverlof en ouderschapsverlof;van oordeel, dat het van belang is dat vaders de eerste dagen na de geboorte van hun kind de gelegenheid krijgen om betrokken te worden bij de verzorging en dat de mogelijkheden daartoe in het bestaande ouderschapsverlof moeten worden uitgebreid;verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het toegezegde wetsvoorstel waarin meer flexibiliteit wordt geregeld voor het opnemen van ouderschapsverlof, nog voor 1 mei 2010 naar de Kamer wordt gestuurd,en gaat over tot de orde van de dag.SmildeOrtega-Martijn ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 14NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 12 februari 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn het opschrift wordt «(Vaderverlof)» vervangen door: (Babyverlof).BArtikel I komt te luiden:ARTIKEL IDe Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel 4:1 wordt een nieuw paragraafopschrift ingevoegd, luidende:§ 1A. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Amendement van het lid Koşer Kaya Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 11AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 24 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I komt artikel 4:2 te luiden:Artikel 4:2 Vaderverlof1. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Hierbij doe ik u toekomen de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, zoals ik heb toegezegd bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel vaderverlof op 26 juni 2008 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Amendement van het lid Agema Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 10AMENDEMENT VAN HET LID AGEMAOntvangen 24 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I wordt in artikel 4:2 de zinsnede «tweemaal de arbeidsduur per week» vervangen door: eenmaal de arbeidsduur per week. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Brief van de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR JEUGD EN GEZIN EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2008In het ordedebat van 15 mei jl. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 7VERSLAGVastgesteld 26 november 2007De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de indieners van het wetsvoorstel de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zullen beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave 1.Inleiding en vaderverlof op dit moment12.Vaderverlof in andere landen33.Financiën en economie44.Artikelsgewijs61. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet vaderverlof)nr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 20 mei 2008De indieners van het wetsontwerp hebben met belangstelling kennis genomen van de reacties van de leden van het CDA, de PvdA, de SP, de VVD, de SGP en de ChristenUnie, zoals verwoord in het verslag van 26 november 2007. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Advies Raad van State en Reactie van de Indieners Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 5ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 5 juli 2007 en de reactie van de indieners d.d. 15 oktober 2007, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Memorie van Toelichting Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 6MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE1. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Brief van het lid van Gent Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 4BRIEF VAN HET LID VAN GENTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 oktober 2007Hierbij deel ik u mede dat de verdediging van bovengenoemd initiatief-wetsvoorstel mede gevoerd zal worden door het lid Halsema.Van Gent ...