Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Simons en Van Baarle over een juridische definitie van "(antizwart) racisme" of "islamofobie" Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN VAN BAARLE Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen juridische definitie van «(antizwart) racisme» of «islamofobie» bestaat en de juridische definitie van «discriminatie» geen recht doet aan het structurele karakter van racisme in al haar vormen; overwegende dat antidiscriminatiewetgeving en het strafrecht daarom tekortschieten bij de bestrijding van discriminatie; verzoekt de regering om, samen met juristen, ervaringsdeskundigen en andere experts, tot een juridische definitie te komen die betrekking heeft op het structurele karakter van deze vormen van onderdrukking; verzoekt de regering tevens met een voorstel naar de Kamer te komen om deze juridische definitie te verwerken in antidiscriminatiewetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle over de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt verlagen Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat de rente op studieleningen op 0% moet blijven; verzoekt de regering om de wegingsfactor voor studieschuld op leencapaciteit met 0,1 procentpunt te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel dure koopwoningen worden gebouwd; overwegende dat er niet met landelijke subsidies veel dure koopwoningen horen te worden gebouwd; verzoekt de regering om in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls als voorwaarde te laten opnemen dat de gemiddelde koopprijs niet hoger mag zijn dan de NHG-grens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict Amendement begroting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 15 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de economische delicten in verband met het tegengaan van huurprijzen boven de maximale huurprijsgrens». ...

Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het woningtekort in Nederland groot is; overwegende dat we op korte termijn hiervoor moeten inzetten op flexwoningen en transformaties om snel en goedkoop woningen te bouwen; constaterende dat de regering binnenkort het nieuwe programma versnellen woningbouw opstart voor het verkorten van procedures rondom woningbouwprojecten voor flexwoningen; constaterende dat transformaties dit jaar achterlopen; verzoekt de regering om transformaties te laten aansluiten in het nieuwe programma versnellen woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 14 van de Huisvestingswet gemeenten de mogelijkheid geeft om bij het toewijzen van een sociale huurwoning voorrang te geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een kern in een gemeente met meerdere woonkernen; overwegende dat wijken en stadsdelen in steden vaak meer inwoners kennen dan een dergelijke woonkern en mensen vaak ook een sterke maatschappelijke binding hebben met de wijk of het stadsdeel waar ze wonen, maar dat artikel 14 van de Huisvestingswet geen ruimte biedt om mensen met een maatschappelijke binding aan de wijk of het stadsdeel voorrang te verlenen; verzoekt de regering te onderzoeken of het van toegevoegde waarde is gemeenten de mogelijkheid te bieden om bij het verlenen van een huisvestingsvergunning ook voorrang te kunnen geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK (Dossier 35925-VII)
Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Via deze brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeren over de opvolging binnen mijn Ministerie van de aanbevelingen die door de Algemene Rekenkamer zijn gedaan in haar rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2020. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over verhuurders en huurders beter informeren over reële servicekosten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er steeds vaker sprake is van nep-sociale huur, waarbij commerciële partijen kleine woonruimtes als sociale huur aanbieden met een huur net onder de liberalisatiegrens, maar hierbij regelmatig minimuminkomens- en leeftijdseisen stellen, geen aandachtsgroepen toelaten en veel extra servicekosten rekenen, met een stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit tot gevolg; verzoekt de regering verhuurders en huurders beter te informeren over wat reële servicekosten zijn en wat te doen wanneer te hoge servicekosten in rekening worden gebracht; verzoekt de regering tevens bestaande wetgeving betreffende sociale verhuur door niet-toegelaten instellingen tegen het licht te houden om te bepalen of deze voldoende regels bevat, bijvoorbeeld om stapeling van aandachtsgroepen in wijken met veel corporatiebezit te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman over het uitbreiden van de Huurcommissie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Beckerman over het uitbreiden van de Huurcommissie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het recht op huisvesting steeds meer klemt omdat huurders steeds minder huurbescherming genieten; overwegende dat rechtsbescherming van huurders een essentieel onderdeel is van het recht op huisvesting; verzoekt de regering om de gronden waarop huurders naar de Huurcommissie kunnen stappen uit te breiden; verzoekt de regering mede derhalve de Huurcommissie ook uit te breiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Haga over gemeenten aansporen om geen sociale woningen te eisen van private bouwers (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Haga over gemeenten aansporen om geen sociale woningen te eisen van private bouwers Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten vaak hoge percentages sociale woningen eisen van private bouwers; constaterende dat daardoor vaak bouwprojecten niet doorgaan; verzoekt de regering om gemeenten aan te sporen om het bouwen van sociale woningen over te laten aan de corporaties en geen eisen op dit gebied meer te stellen aan private bouwers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel (Dossier 35925-VII)
Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel Brief regering ...

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over verplichte protocollen tegen discriminatie voor makelaars Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om door middel van landelijke wetgeving (verhuur)makelaars te verplichten om protocollen tegen discriminatie te hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN NIJBOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een groot woningtekort is en veel studenten en starters moeilijk een woning kunnen vinden; overwegende dat in 2020 het aantal kantoorpanden dat is getransformeerd naar woningen, is afgenomen en er nog steeds veel kantoorpanden en andere gebouwen leegstaan; overwegende dat juist deze panden kunnen worden omgebouwd tot studentenwoningen of starterswoningen; verzoekt de regering actiever dan nu het geval is in te zetten op transformatie van leegstaande gebouwen, en de Kamer over deze extra inzet voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over een wetsvoorstel over strafverzwaring voor beroepsmatige discriminatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ruimte in Nederland schaars is; overwegende dat fundamentele keuzes over het ruimtegebruik gemaakt moeten worden; overwegende dat het aantal grijze dozen in open landschap hand over hand toeneemt, terwijl de maatschappelijke waarde ervan kan worden betwist; verzoekt het kabinet de verdozing van ons landschap tegen te gaan en prioriteit te geven aan natuur, landschap en woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Rijk een groot aantal nationale verplichtingen heeft die een ruimtevraag met zich meebrengen (bijvoorbeeld: voldoende natuur, voldoende woningbouw, voldoende duurzame energieopwek en waterveiligheid); constaterende dat ruimte beperkt beschikbaar is en een aantal opgaves nog ruimte tekortkomen; verzoekt de regering om aan te geven welke instrumenten beschikbaar zijn en gebruikt gaan worden om nationaal beter te sturen op de verdeling van ruimte om aan alle verplichtingen te voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...