Kamervraag 2023Z20388

Het wetenschappelijke vangstadvies voor tong

Ingediend 18 december 2023
Beantwoord 7 februari 2024 (na 51 dagen)
Indiener André Flach (SGP)
Beantwoord door Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z20388.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-971.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Zware teleurstelling over tong-tAC»1?

  Ja.

 • Vraag 2
  Waar heeft u uw uitspraken in de Kamer op gebaseerd dat de kans reëel is dat er in 2025 helemaal niet meer op tong gevist kan worden als je niet zou kiezen voor 60 procent reductie van het tongquotum en dat Wageningen Marine Research dit gezegd zou hebben?

  Zoals in de Kamerbrief met het Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van
  10-12 december jongstleden (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1610) aangegeven, heb ik mijn eerdere toelichting in het debat van 7 december jongstleden genuanceerd. De situatie die ik heb willen schetsen is dat volgens schattingen van ICES in het vangstadvies voor 2024 het paaibestand van tong op dit moment niet in overeenstemming is met het niveau van maximale duurzame opbrengst (maximum sustainable yield, MSY). De schatting van ICES stelt dat het voortplantingsvermogen van tong in gevaar is. Het niet volgen van het hoofdadvies van ICES (-60%) zou een negatief effect kunnen hebben op toekomstige vangstadviezen en mogelijk zelfs kunnen leiden tot een verdere daling in het vangstadvies voor 2025.

 • Vraag 3
  Is de veronderstelling juist dat als de korting van 60 procent gehalveerd zou worden (34 procent-scenario ICES) de kans op een nul-vangstadvies voor 2025 nog steeds heel klein is, aangezien ook dan sprake is van een stijging van het paaibestand naar het Blim-niveau?

  Bij een daling van de vangst met 34% ten opzichte van de TAC voor 2023 groeit volgens de modelvoorspelling van ICES de biomassa van tong tot net onder het limiet niveau waarbij de voortplanting in gevaar kan komen (Blim). Het herstel van het tong-bestand zal dan langzamer gaan.

 • Vraag 4
  Hoe kan het dat herhaaldelijk gedreigd is met een nul-vangstadvies onder verwijzing naar Wageningen Marine Research, terwijl het instituut zelf hier anders over denkt?

  Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u voornemens in de toekomst zorgvuldig te communiceren over wat wel en niet wetenschappelijk is vastgesteld?

  Ik streef er altijd al naar op een zorgvuldige manier te communiceren en zal dit ook blijven doen.

 • Mededeling - 11 januari 2024

  De vragen van het lid Flach (SGP) over het wetenschappelijke vangstadvies voor tong (2023Z20388) welke zijn ingestuurd op 18 december 2023, kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord vanwege de benodigde afstemming. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z20388
Volledige titel: Het wetenschappelijke vangstadvies voor tong
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-971
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Flach over het wetenschappelijke vangstadvies voor tong