Kamervraag 2023Z11319

Het informeren van de Kamer over de Bilderbergconferentie 2023 in Lissabon

Ingediend 20 juni 2023
Beantwoord 14 juli 2023 (na 24 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z11319.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3245.html
 • Vraag 1
  Is het correct dat u samen met Minister Kaag – namens de Nederlandse regering en dus niet op persoonlijke titel – deelnam aan de Bilderbergconferentie afgelopen mei in Lissabon? Ja of nee? Zo nee, waarom komen de reis- en verblijfskosten dan voor rekening van het Rijk?

  Ik nam deel aan de Bilderbergconferentie als Minister-President. Minister Kaag nam deel als Minister van Financiën.

 • Vraag 2
  Zo ja, waarom weigert u in reactie op eerdere Kamervragen (2023D26356) de Kamer te informeren over de standpunten die door u samen met Minister Kaag namens Nederland zijn ingebracht tijdens deze conferentie?

  Zoals beschreven in de beantwoording op Kamervragen (d.d. 15 juni 2023, 2023Z08885) biedt de Bilderbergconferentie een informele setting voor dialoog over actuele geopolitieke, maatschappelijke en economische thema’s. Er worden geen regeringsstandpunten ingebracht.

 • Vraag 3
  Is het correct dat de Chatham House Rules enerzijds stellen dat de identiteit van de sprekers niet openbaar gemaakt mag worden, maar anderzijds ook stellen dat participanten de ontvangen informatie vrij mogen gebruiken? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Ja, dit is een correcte weergave van de Chatham House Rule.

 • Vraag 4
  Kunt u exact aangeven welke regel of afspraak het voor u en Minister Kaag onmogelijk maakt de standpunten die tijdens de Bilderbergconferentie zijn verwoord door u beiden en namens de Nederlandse regering (en dus ook namens de Nederlandse bevolking) openbaar te maken?

  Tijdens de Bilderbergconferentie worden geen standpunten namens de Nederlandse regering ingebracht.

 • Vraag 5
  Is het correct dat u tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdag 16 juni jl. uitspraken van Henry Kissinger op de Bilderbergconferentie over kunstmatige intelligentie heeft geciteerd of geparafraseerd? Kunt u uw antwoord toelichten? Is dit wel of niet een schending van de Chatham House Rules? Zo nee, waarom niet?

  Henry Kissinger heeft zich met regelmaat publiekelijk uitgelaten over kunstmatige intelligentie. Dhr. Kissinger schreef hierover meerdere artikelen en is tevens co-auteur van een boek over dit onderwerp.1 Aangezien mijn verwijzing naar de uitspraken van dhr. Kissinger tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdag 16 juni jl. betrekking hadden op standpunten en inzichten die publiek bekend zijn, betreft dit geen schending van de Chatham House Rule.

 • Vraag 6
  Zo ja, waarom is het citeren of parafraseren van uitspraken gedaan door Henry Kissinger tijdens de Bilderbergconferentie blijkbaar geen probleem, maar het informeren van de Kamer over de door u en Minister Kaag namens de Nederlandse regering ingebrachte standpunten wel?

  Zie de antwoorden op vraag 4 en 5.

 • Vraag 7
  Kunt u bovenstaande vragen afzonderlijk van elkaar en binnen drie weken beantwoorden?

  De Kamervragen zijn afzonderlijk van elkaar beantwoord. De vragen zijn niet binnen drie weken, maar binnen vier weken beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z11319
Volledige titel: Het informeren van de Kamer over de Bilderbergconferentie 2023 in Lissabon
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3245
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het informeren van de Kamer over de Bilderbergconferentie 2023 in Lissabon