Kamervraag 2023Z05486

Een nieuw ongeluk naast bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel

Ingediend 29 maart 2023
Beantwoord 4 mei 2023 (na 36 dagen)
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Beantwoord door Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z05486.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2460.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat er vrijdagavond 24 maart 2023 rond 18.50 uur opnieuw een auto het water in gereden is in de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel, de plek waar Sanne en Hebe eerder dodelijk verongelukten?1

  Ja, met dat droevige feit ben ik bekend.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het triest te noemen is dat er eerst nieuwe ongelukken moeten gebeuren, voordat er eindelijk ingegrepen wordt, zeker omdat u op onze eerdere schriftelijke vragen toegaf dat er met de kennis van nu wel een vangrail zou komen als de weg opnieuw zou worden aangelegd? Graag een gedetailleerd antwoord.

  Na het tragische ongeluk van oktober van vorig jaar, waarbij Sanne en Hebe om het leven zijn gekomen, zijn er helaas meerdere (niet-dodelijke) ongevallen op het Knooppunt Empel gebeurd.
  Naar aanleiding van het tragische ongeval van oktober jl. is er zowel door de politie als door Rijkswaterstaat onderzoek gedaan. In de beantwoording van Kamervragen over dit ongeval4 is aangegeven dat indien uit deze onderzoeken nieuwe informatie komt met betrekking tot de rol van de weginrichting, hier uiteraard opvolging aan zal worden gegeven. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er sprake was van een noodlottig ongeval. Rijkswaterstaat heeft een analyse gedaan naar de rol van de infrastructuur bij het ontstaan en de invloed van de infrastructuur op de afloop van het ongeval. De conclusie hieruit is dat de infrastructuur een rol heeft gespeeld bij de ernst van de afloop. Naast de ongevalslocatie heeft Rijkswaterstaat ook de veiligheid in de andere verbindingsbogen van dit knooppunt bekeken. Alle vier de verbindingsbogen in het Knooppunt Empel zijn door de wegontwerpers uitgebreid getoetst op diverse aspecten zoals wegverloop, inrichting berm en bebakening. Ook heeft Rijkswaterstaat de mogelijke verbetermaatregelen en de kosten hiervan geïnventariseerd. Op basis hiervan is besloten om verbetermaatregelen in alle vier de verbindingsbogen van het knooppunt Empel uit te voeren zodat de veiligheidsrisico’s sterk worden verminderd. Het gaat dan o.a. om het plaatsen van geleiderails, het aanbrengen van reflectoren en het aanbrengen van beplanting voor een betere detectie van de bocht.
  In de avond en nacht van 3 op 4 mei wordt de eerste geleiderail geplaatst. Op het knooppunt Empel stonden in de avond en nacht van 2 op 3 mei én 3 op 4 mei namelijk reeds werkzaamheden gepland. De mogelijkheid deed zich voor om tijdens de werkzaamheden van 3 op 4 mei direct een geleiderail te plaatsen in de verbindingsboog waar het tragische ongeval van oktober jl. heeft plaatsgevonden, de boog Waalwijk – Eindhoven. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om direct over te gaan tot het aanbrengen van deze geleiderail. De overige maatregelen, waaronder die in de andere bogen, zullen de komende maanden worden voorbereid. Het was in de beperkte tijd tijdens bovengenoemde momenten niet mogelijk om die werkzaamheden ook al uit te voeren. De uitvoering hiervan is naar verwachting nog dit jaar (2023).

 • Vraag 3
  Heeft u na het ongeluk van jongstleden vrijdag wél de bereidheid om eindelijk een vangrail op de plek des onheils te plaatsen? Graag een gedetailleerd antwoord.

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van het feit dat de petitie die oproept tot het plaatsen van een vangrail al bijna 400 keer is ondertekend?2

  Ja, daarvan ben ik op de hoogte.

 • Mededeling - 18 april 2023

  Het lid Van Haga heeft vragen gesteld over een nieuw ongeluk naast de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel. Er lopen op dit moment gesprekken met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen op dit knooppunt. De uitkomsten daarvan verwacht het ministerie op korte termijn. Het is wenselijk om dit mee te nemen in de beantwoording van deze Kamervragen, waardoor beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is. De antwoorden op de vragen van het lid Van Haga worden zo snel mogelijk na deze uitkomsten naar de Kamer verstuurd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z05486
Volledige titel: Een nieuw ongeluk naast bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2460
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over een nieuw ongeluk naast bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel