Kamervraag 2022Z18762

De beantwoording op de schriftelijke vragen over het bericht dat een taskforce een einde moet maken aan de Rijnbrug-impasse

Ingediend 6 oktober 2022
Beantwoord 21 november 2022 (na 46 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z18762.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-793.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw beantwoording op de schriftelijke vragen over het bericht «Een taskforce moet een einde maken aan de Rijnbrug-impasse»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe rijmt u uw beantwoording dat de verbreding van de Rijnbrug een provinciaal project is met het feit dat de Rijnbrug een Rijksbrug is?

  De brug bij Rhenen is een Rijksbrug over de Nederrijn. Het wegdeel maakt echter deel uit van de provinciale weg N233 (provincies Utrecht en Gelderland).

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat sinds de bestuursovereenkomst over de Rijnbrug is afgesloten in 2012, de woningbouwopgave van Rivierenland en de Gelderse Vallei fors is gestegen?
 • Vraag 4
  In hoeverre vormt de Rijnbrug gegeven de fors gestegen woningbouwopgave een probleem voor de doorstroming of de verkeersveiligheid?

  Met de regio is een afspraak gemaakt over een Rijksbijdrage aan de Rijnbrug bij Rhenen in één van de 17 NOVEX-woningbouwlocaties, de regio Foodvalley. De regio kan hiermee de uitvoering van het project verder oppakken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van het lid Stoffer2. Met de bijdrage kan de regio beter worden ontsloten.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om gegeven de fors gestegen woningbouwopgave een nieuwe bestuursovereenkomst over de Rijnbrug af te spreken?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Kent u de Mobiliteitsanalyse Arnhem-Nijmegen en Foodvalley, die is opgesteld voor de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley?2

  Ja.

 • Vraag 7
  Wat is uw reactie op de mobiliteitsanalyse met betrekking tot de zuidelijke ontsluiting van de Gelderse Vallei ofwel de Rijnbrug?

  Zie het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 8
  In hoeverre deelt u de uitkomst van de mobiliteitsanalyse dat de zuidelijke ontsluiting van de Gelderse Vallei ofwel de Rijnbrug een probleem voor de doorstroming vormt?
 • Vraag 9
  Klopt het dat het verbreden van de Rijnbrug 141 miljoen euro kost, dat provincies en gemeenten 80 miljoen euro willen bijdragen en dat deze bijdrage een einddatum heeft?3

  De verbreding kan voor € 120 mln worden uitgevoerd, met de afspraak dat de risico’s bij de regio liggen.

 • Vraag 10
  Klopt het dat na de betreffende einddatum de bijdrage van provincies en gemeenten omlaag kan gaan en de bijdrage van het Rijk omhoog kan gaan?

  De bijdrage van het Rijk is lumpsum, de regio staat aan de lat voor verdere bijdragen.

 • Vraag 11
  Bent u bereid om gegeven de fors gestegen woningbouwopgave de 7,5 miljard euro nieuwe woningbouwgelden te gebruiken om het Rijk de overige 61 miljoen euro bij te laten dragen voor het verbreden van de Rijnbrug voor de betreffende einddatum?

  Zoals hierboven aangegeven doet het Rijk voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen in een van de 17 NOVEX- woningbouwlocaties en de regio Foodvalley een lumpsum bijdrage van € 40 miljoen voor prijspeil 2022, incl. BTW.

 • Vraag 12
  Wilt u deze vragen beantwoorden voor het notaoverleg MIRT van 28 november 2022?

  Ja.

 • Mededeling - 3 november 2022

  Op 6 oktober jl. heeft het lid Koerhuis vragen gesteld over de beantwoording van (eerdere) schriftelijke vragen aangaande het bericht dat een taskforce een einde moet maken aan de Rijnbrug-impasse. De vragen betreffen o.a. de woningbouw, verkeersdoorstroming en de bereidheid nieuwe woningbouwgelden te gebruiken om bij te dragen aan het verbreden van de Rijnbrug. Met deze brief informeer ik u dat de beoordeling van voorstellen van de regio voor woningbouwmiddelen op dit moment nog loopt. Ik kan op de uitkomst hiervan niet vooruitlopen. De Kamer wordt over de uitkomst hiervan geïnformeerd voor het notaoverleg MIRT van 28 november. Zoals door het lid Koerhuis verzocht, zal ik zijn vragen voor dit moment beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z18762
Volledige titel: De beantwoording op de schriftelijke vragen over het bericht dat een taskforce een einde moet maken aan de Rijnbrug-impasse
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-793
Volledige titel: Antwoord op vragen van lid Koerhuis over het bericht dat een taskforce een einde moet maken aan de Rijnbrug-impasse