Kamervraag 2022Z16494

Het bericht 'Stille ramp in bakkerswereld: ’We kunnen straks geen brood meer bakken’'

Ingediend 8 september 2022
Beantwoord 10 november 2022 (na 63 dagen)
Indiener Hawre Rahimi (VVD)
Beantwoord door Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z16494.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-716.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Stille ramp in bakkerswereld: «We kunnen straks geen brood meer bakken»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat mkb’ers (midden- en kleinbedrijf), zoals de bakkers, slagers en andere bedrijven, omvallen doordat ze door verschillende crises getroffen worden, aangezien deze mkb-ondernemers cruciaal zijn voor leefbaarheid en sociale cohesie in onze steden en dorpen?

  Mkb’ers zijn belangrijk voor de leefbaarheid, sociale cohesie en (lokale) economie in dorpen en steden. Om deze reden heb ik ook de Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb (TEK-regeling) aangekondigd. Hiermee neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten over van in de kern gezonde mkb’ers die het in deze tijd moeilijk hebben.
  Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen daarnaast een aanvraag voor belastinguitstel kunnen indienen bij de Belastingdienst voor maatwerk. Het beleid rondom uitstel van betaling van belasting van ondernemers is versoepeld per 1 oktober. Banken hebben daarnaast aangegeven graag welwillend te zijn om hun klanten van voorschotten te voorzien in de overbruggingsperiode, wanneer het aannemelijk is dat zij subsidie uit de TEK gaan ontvangen. Banken willen en kunnen snel met deze overbruggingsfinanciering starten.
  Zoals ik eerder heb aangegeven, is het wel zo dat we niet iedereen kunnen helpen. Het kabinet heeft vele miljarden beschikbaar gesteld om de impact van de hoge energieprijzen op burgers en bedrijven te dempen. De rekening voor deze steun betalen wij als Nederland samen. Er zitten dan ook grenzen aan deze steunmogelijkheden. Het is daarom ook niet uitgesloten dat bedrijven door de hoge energiekosten gedwongen zullen moeten sluiten, hoe ingrijpend in individuele gevallen ook. In de Kamerbrief van 9 november licht ik tevens toe dat de energie-intensiteitsdrempel verlaagd is naar 7%.

 • Vraag 3
  Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om deze ondernemers te helpen en te zorgen dat ze niet omvallen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid om inzichtelijk te maken welke andere branches op dit moment in de problemen zitten, zodat we de gehele groep die getroffen wordt door deze crises in een keer kunnen bereiken en helpen?

  Ik sta in goed contact met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, en houdt signalen uit de verschillende branches bij. Daarnaast beschikt EZK over cijfers en analyses van banken, DNB, het CBS en andere partijen die inzicht geven in de productiecijfers van diverse bedrijfstakken. Op basis hiervan houdt het kabinet oog voor de situatie in de verschillende sectoren, en mogelijke (acute) problemen waar bedrijven tegenaan lopen.

 • Vraag 5
  Zo ja, hoe bent u van plan dit uit te voeren?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat dit over meerdere domeinen en ministeries gaat, omdat er verschillende problemen zijn, zoals de naweeën van corona, personeelstekorten, explosieve prijsstijgingen voor de energie en hoge grondstofprijzen, en dat het daarom integraal moet worden aangepakt?

  De verschillende departementen werken op vele terreinen samen om deze problemen aan te pakken. Onder andere in het kader van de strategische agenda voor het ondernemingsklimaat, waarover ik uw Kamer op 14 oktober jl. heb geïnformeerd2. Zo werken OCW, EZK en SZW samen bij het opstellen van het Actieplan Groene en Digitale Banen, het uitvoeren van onderzoeken en de verschillende initiatieven binnen het Techniekpact om het tekort aan technisch personeel terug te dringen.3 Eenzelfde geldt voor de samenwerking tussen EZK, FIN en BZ om vragen van ondernemers over de sancties tegen Rusland te beantwoorden, en de samenwerking tussen EZK en BZ om het gebruik van het Europese Tijdelijk crisiskader binnen de EU in kaart te brengen.

 • Vraag 7
  Zo ja, bent u bereid om de samenwerking met de andere ministeries op te zoeken en, als u daartoe bereid bent, hoe wilt u dit gaan doen?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Mededeling - 12 oktober 2022

  De vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Bontenbal (CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en voor Klimaat en Energie over de berichten «Steeds meer productie wordt stilgelegd vanwege de hoge energieprijs» en «De Croo: «We dreigen in oorlogseconomie te belanden als EU niet ingrijpt»» (kenmerk 2022Z16356) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Datzelfde geldt voor vragen van het lid Rahimi (VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Stille ramp in bakkerswereld: «We kunnen straks geen brood meer bakken»» (kenmerk 2022Z16494). De reden hiervoor is dat een aantal vragen samenhangt met de invulling en voorwaarden van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven, waarover uw Kamer nader geïnformeerd wordt. Wij zullen uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z16494
Volledige titel: Het bericht 'Stille ramp in bakkerswereld: ’We kunnen straks geen brood meer bakken’'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-716
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Rahimi over het bericht 'Stille ramp in bakkerswereld: 'We kunnen straks geen brood meer bakken''