Kamervraag 2022Z12156

De noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Ingediend 15 juni 2022
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12156.html
1. NJB, 2022(20), De regeling van toedeling van zaken aan rechters, 10 juni 2022
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «De regeling van toedeling van zaken aan rechters»?1 Wat is daarop uw reactie?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat zaakstoedeling de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid beïnvloed en dat rechters daarom altijd aselect moeten worden toebedeeld aan zaken? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Bent u het met de auteur eens dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) inderdaad heeft vastgesteld dat het ontbreken van een wettelijke regeling voor zaakstoedeling een inbreuk vormt op artikel 6 EVRM? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de Code zaakstoedeling geen enkele juridische betekenis heeft omdat het wordt vastgesteld in de vergadering van de presidenten van de gerechten, terwijl die vergadering geen wettelijke verankering kent?
 • Vraag 5
  Bent u bereid een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal toe te zenden om de Code zaakstoedeling wettelijk te verankeren van rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad?
 • Vraag 6
  Hoe kijkt u aan tegen het Duitse model zoals door de auteur geschetst?
 • Vraag 7
  Bent u in ieder geval bereid in objectieve criteria vast te leggen welke zaken niet aselect te hoeven worden toebedeeld in artikel 4 van de Code? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12156
Volledige titel: De noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak