Kamervraag 2022Z11147

Het laatste IPCC rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE

Ingediend 3 juni 2022
Indiener Laurens Dassen (Volt)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11147.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het laatste IPCC rapport en het «besparingsplan aardgas» van de NVDE, gepubliceerd op 2 maart?1
 • Vraag 2
  Deelt u de bevindingen uit het IPCC rapport, te weten dat de bestaande infrastructuur voor fossiele brandstoffen meer CO2 equivalenten uitstoot (660Gt), dan het koolstofbudget dat nog resteert voordat de 1,5 graden wordt bereikt (500Gt)? Zo niet, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de mogelijkheid tot het vervangen van Russisch gas via het loslaten van de maximale productiecapaciteit van 35 procent bij kolencentrales, het importeren van LNG en extra winning van (Gronings) gas en de plannen om nieuw gas te winnen op de Noordzee met Duitsland – waar op 1 juni de Nederlandse vergunning voor is afgegeven – haaks staat op de noodzaak om de bestaande infrastructuur voor fossiele brandstoffen sneller af te bouwen, zoals als noodzakelijk is aangekaart in het meest recente IPCC rapport? Zo ja, waarom heeft de Minister de vergunning afgegeven voor extra winning van aardgas in de Noordzee? Zo niet, graag een toelichting.
 • Vraag 4
  Kunt u een appreciatie geven van het besparingsplan aardgas van de NVDE?
 • Vraag 5
  Welke maatregelen ziet u als haalbaar om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan het besparingsplan aardgas? Hoe voert u deze maatregelen op dit moment zo snel mogelijk uit?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven welke maatregelen, die onderdeel zijn van het besparingsplan aardgas, dit parlementaire jaar al zijn genomen?
 • Vraag 7
  Welke problemen zorgen er volgens u voor dat het besparingsplan aardgas niet kan worden uitgevoerd? Hoe bent u voornemens de obstakels zo snel mogelijk op te lossen?
 • Vraag 8
  Deelt de mening dat in uitvoering van het besparingsplan aardgas, gezien de huidige geopolitiek situatie, geen noodzaak bestaat voor het aanboren van nieuwe fossiele brandstoffen? Zo niet, kunt u uw standpunt toelichten?
 • Mededeling - 24 juni 2022

  Op 3 juni 2022 heeft het lid Dassen (Volt) mij vragen gesteld over het laatste Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport en het besparingsplan aardgas van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (2022Z11147). Hierbij bericht ik u dat het helaas niet mogelijk is om de vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11147
Volledige titel: Het laatste IPCC rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE