Kamervraag 2021Z20972

De zware gasbeving in Garrelsweer

Ingediend 19 november 2021
Indiener Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z20972.html
1. RTV Noord, 16 november 2021, «Aardbeving van 3.2 bij Garrelsweer: «On…
2. SodM, 15 november 2021, «Relatief veel bevingen in regio Loppersum, G…
3. SodM, 16 november 2021, «Groningen wakker geschrokken door 3,2 beving». (Groningen wakker geschrokken door 3,2 beving | Nieuwsbericht | Staatstoezicht op de Mijnen (sodm.nl))
4. RTV Noord, 16 november 2021, «KNMI-seismoloog na aardbeving van 3.2: «Ik schrik hiervan»». (KNMI-seismoloog na aardbeving van 3.2: «Ik schrik hiervan» – RTV Noord)
5. DvhN, 18 november 2021, «Aardbevingsschade aan een eenmaal beschadigd huis in Groningen steeds groter en groter. Zware, maar ook lichte bevingen laten sporen na. Zo werkt dat». (Aardbevingsschade aan een eenmaal beschadigd huis in Groningen steeds groter en groter. Zware, maar ook lichte bevingen laten sporen na. Zo werkt dat – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl))
6. RTV Noord, 25 oktober 2021, «Nationale ombudsman is het zat: «Pak gas…
7. RTV Noord, 20 september 2017, «Afzwaaiende Minister Kamp gelooft nog …
8. NRC, 16 november 2021, «Bewoner na beving: «Jammer dat het huis niet in mekaar dondert, dan schiet het misschien op»». (Bewoner na beving: «Jammer dat het huis niet in mekaar dondert, dan schiet het misschien op» – NRC)
 • Vraag 1
  Wat vindt u van de reacties van veel Groningers na de aardbeving in Garrelsweer? Begrijpt u de angst, de onrust, de woede, de wanhoop en het wantrouwen? Wilt u uw antwoord toelichten?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het bericht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de grenswaarde van de maximale aardbevingsdichtheid op 8 november is overschreden?2
 • Vraag 3
  Erkent u de conclusie van toezichthouder SodM, waarin zij stelt dat door drukvereffening aardbevingen, ook zware, nog tientallen jaren kunnen duren?
 • Vraag 4
  Erkent u dat tienduizenden woningen al jarenlang klappen krijgen en verzwakt zijn, nog tientallen jaren klappen zullen krijgen?
 • Vraag 5
  Erkent u de conclusie van SodM dat er «meer aardbevingen zijn dan verwacht»? Kunt u uw antwoord toelichten?3
 • Vraag 6
  Heeft u kennis genomen van de uitspraken van Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (KNMI)-seismoloog Läslo Evers naar aanleiding van de aardbeving bij Garrelsweer? Welke conclusie verbindt u aan de uitspraak van het KNMI die stellen «hoe minder gaswinning, hoe beter»?4
 • Vraag 7
  Wat betekenen de uitspraken van SodM en KNMI voor uw beleid?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat het huidige systeem van schadeafhandeling en versterking, dit niet aan kan? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat met meer dan 30.000 openstaande schademeldingen het schadeafhandelingssysteem vastloopt?
 • Vraag 10
  Klopt het dat we met ruim 30.000 niet afgehandelde schademeldingen nu op een tragisch record zitten?
 • Vraag 11
  Klopt het dat voor ruim de helft van de gemelde schades de afhandeling niet binnen de gewenste termijn van een half jaar plaatsvindt? Zijn er patronen (bijvoorbeeld type schade, type gebouw, geografische ligging etc) te zien in de wachttijden? Wat is uw oordeel hierover?
 • Vraag 12
  Kunt u een inschatting maken hoe lang het duurt voor alle schades die gemeld worden na de aardbeving bij Garrelsweer zijn opgelost? Hoe lang zal het gemiddeld duren voordat een gedupeerde die kiest voor de maatwerkprocedure de schade vergoed heeft gekregen?
 • Vraag 13
  Deelt u de conclusie van ingenieur Meiborg dat een woning die eerder is beschadigd door aardbevingen, gevoeliger is voor meer schade bij volgende bevingen? Ook wanneer dit relatief lichte bevingen zijn?5
 • Vraag 14
  Herkent u ook zijn conclusie dat huiseigenaren geconfronteerd worden met na-ijleffecten, omdat de grond onder een woning zich anders gaat zetten? En dat dat langere tijd na een aardbeving nog kan gebeuren?
 • Vraag 15
  Herkent u dat gedupeerden na de aardbeving bij Garrelsweer zeggen schade niet meer te melden omdat ze nog wachten op de afhandeling van schades van 1,5 jaar geleden? Welke boodschap heeft u voor deze en andere gedupeerden?
 • Vraag 16
  Welke stappen gaat u zetten om te zorgen voor een rechtvaardige, goede en snelle schadeafhandeling? Welke stappen gaat u zetten om nieuwe schades te voorkomen?
 • Vraag 17
  Begrijpt u de irritatie van de Ombudsman die concludeert dat u weinig doet met zijn aanbevelingen?6
 • Vraag 18
  Gaat u nu eindelijk de crisis ook als crisis aanpakken zoals uw toezichthouder en de Ombudsman inmiddels jaren adviseert? Dus stoppen met die versnippering, één loket, stoppen met het steeds de spelregels veranderen?
 • Vraag 19
  Klopt het dat uw voorganger in 2017 zei dat de versterkingsoperatie binnen vijf jaar gerealiseerd zou zijn?7
 • Vraag 20
  Erkent u dat er inmiddels ruim vier jaar van om zijn en dat er slechts 8 procent is versterkt?
 • Vraag 21
  Welke oorzaken ziet u voor dit overheidsfalen?
 • Vraag 22
  Waarom gaat de aanpak uit het meerjarenplan nu wel werken?
 • Vraag 23
  Hoe kan het dat nu u toezichthouder concludeert dat er meer aardbevingen zijn dan verwacht uzelf stelt dat er minder versterking nodig is?
 • Vraag 24
  Herkent u dat het hanteren van weer nieuwe normen juist ook voor vertraging zorgen?
 • Vraag 25
  Herkent u dat bewoners de afgelopen jaren soms wel 40 bedrijven in huis hebben gehad voor inspecties maar nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn?8
 • Vraag 26
  Waarom duurt het tot 2023 – 11 jaar na de aardbeving bij Huizinge – voordat alle gedupeerden weten waar ze aan toe zijn?
 • Vraag 27
  Erkent u dat alle beloften die keer op keer werden gebroken hebben geleid tot een enorme emotionele schade?
 • Vraag 28
  Erkent u dat de huidige situatie, met meer aardbevingen, gebroken beloftes, een traag lopende versterking en schadeafhandeling en de dreiging van meer gaswinning, zorgen voor extra schade aan de gezondheid van Groningers?
 • Vraag 29
  Snapt u de conclusie van de Groninger Bodembeweging (GBB) dat de bedragen die uitgekeerd worden voor immateriële schade te laag zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
 • Vraag 30
  Kunt u zich voorstellen dat de aankondiging van het kabinet dat de gaswinning mogelijk toch weer moet worden verhoogd voor veel gedupeerden voelde als een mokerslag?
 • Vraag 31
  Bent u, gezien de huidige situatie, bereid dit plan terug te trekken?
 • Vraag 32
  Bent u bereid wettelijk vast te leggen dat de gaskraan in 2022 gesloten moet zijn, zodat gedupeerden zekerheid hebben?
 • Vraag 33
  Deelt u de mening dat de mogelijke tegenvallers in de afbouw van de gaswinning ook kunnen worden opgevangen door het Bescherm- en Herstelplan Gas?
 • Vraag 34
  Deelt u de mening dat inzet van dit Bescherm- en Herstelplan verkozen dient te worden boven het in verdere onveiligheid brengen van Groningers door het opvoeren en/of verlengen van de gaswinning?
 • Vraag 35
  Deelt u de mening dat met het Bescherm- en Herstelplan Gas een verslechtering van de gaslevering kunnen worden opgevangen zonder dat huishoudens hierdoor geraakt hoeven te worden?
 • Vraag 36
  Hoe garandeert u dat Shell hun deel van de rekening zal betalen nu zij als een dief in de nacht uit Nederland vertrekken?
 • Vraag 37
  Hoe gaat u er voor zorgen dat gedupeerden in Groningen daar niets van merken?
 • Vraag 38
  Erkent u dat gedupeerden nu wel geraakt worden door de strijd tussen de staat en NAM, Shell en Exxon zoals aangetoond door de Algemene Rekenkamer?
 • Vraag 39
  Kunt u deze vragen één voor één en ten minste voor het Wetgevingsoverleg Groningen op 29 november beantwoorden?
 • Mededeling - 26 november 2021

  Op 19 november jl. hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik Kamervragen van het lid Beckerman (SP) ontvangen over «de zware gasbeving in Garrelsweer». Ook heb ik op 19 november jl. Kamervragen ontvangen van het lid Kröger (GroenLinks) over «de mijnbouwregeling». In deze twee sets vragen wordt verzocht tot beantwoording voor het WGO op 29 november 2021. Middels deze brief laat ik u laten weten dat een zorgvuldige beantwoording van deze vragen helaas meer tijd vraagt. Het is daarom niet mogelijk om de antwoorden voor 29 november 2021 aan u te verstrekken. Ik streef ernaar u de antwoorden toe te sturen binnen de reguliere beantwoordingstermijn van 3 weken na ontvangst.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z20972
Volledige titel: De zware gasbeving in Garrelsweer