Kamervraag 2021Z19708

Het artikel 'Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland'

Ingediend 8 november 2021
Indiener Edgar Mulder (PVV)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z19708.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de stikstofnormen voor boerensloten en -afwateringen in Nederland een stuk strenger zijn dan in Duitsland en België? Zo ja, wat is hier de reden van?
 • Vraag 3
  In welke mate draagt water dat uit Duitsland en België ons land binnenstroomt bij aan normoverschrijdingen in Zuid- en Oost-Nederland?
 • Vraag 4
  Klopt het dat de normen die waterschappen hanteren voor het oppervlaktewater gemiddeld genomen drie keer zo laag zijn als het rivierwater dat uit Duitsland en België Nederland binnenstroomt?
 • Vraag 5
  Hoe werkt de normoverschrijding van het oppervlaktewater door in uw beleid?
 • Vraag 6
  Wilt u op korte termijn een impactanalyse van de strengere stikstofnormen voor boerensloten en -afwateringen dan in de ons omringende landen en van het hogere stikstofgehalte van het rivierwater dat via België en Duitsland Nederland binnenkomt op de agrarische sector naar de Kamer sturen?
 • Mededeling - 3 december 2021

  Het lid Edgar Mulder (PVV) heeft vragen gesteld over de hoogte van stikstofnormen in boerensloten in Nederland. De antwoorden vragen om interdepartementale afstemming en kosten om die reden meer tijd. U ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z19708
Volledige titel: Het artikel 'Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland'