Kamervraag 2021Z10096

De inwerkingtreding van de Wet Straffen en beschermen

Ingediend 8 juni 2021
Indiener Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z10096.html
 • Vraag 1
  Kent u het Informatieblad Wet straffen en beschermen gedetineerden?1
 • Vraag 2
  In hoeverre verandert de inwerkingtreding van deze wet iets ten aanzien van de verlofmogelijkheden van degenen die al voor deze inwerkingtreding in detentie zitten?
 • Vraag 3
  Betekent het feit dat personen voor wie vanwege corona hun detentie is uitgesteld dat zij nu toch te maken kunnen krijgen met de nieuwe regels ten aanzien van verlofregelingen terwijl zij onder normale omstandigheden nog onder het bestaande regime van verlofregelingen zouden vallen? Zo ja, acht u dit billijk ten aanzien van die personen en waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Acht u het mogelijk om voor bovengenoemde groepen van gedetineerden tenminste een overgangsregeling vast te leggen zodat zij niet (meteen) te maken krijgen met de nieuwe regels? Zo ja, hoe gaat u hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z10096
Volledige titel: De inwerkingtreding van de Wet Straffen en beschermen