Kamervraag 2021Z04595

Het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn.

Ingediend 15 maart 2021
Beantwoord 22 april 2021 (na 38 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04595.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2456.html
1. De Stentor, 6 maart 2021, «Telkens loerende toezichthouders ... Op bungalowpark Eper Sprengen zijn ze het zat», Telkens loerende toezichthouders ... Op bungalowpark Eper Sprengen zijn ze het zat | Veluwe | destentor.nl
2. TK 32 847, nr. 627
3. TK 32 847, nr. 701
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Telkens loerende toezichthouders ... Op bungalowpark Eper Sprengen zijn ze het zat»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herkent u de signalen dat gemeente Epe jacht maakt op mensen die in een recreatiewoning verblijven?

  Het is mij bekend dat de gemeente Epe handhavend optreedt ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewoningen.

 • Vraag 3
  Acht u het wenselijk en proportioneel dat gemeente Epe vragen stelt aan mensen over hun geloofsovertuiging in het kader van het toezicht op een bestemmingsplan?

  Gemeenten moeten ook bij het uitvoeren van hun handhavende taak handelen binnen de kaders die de wet stelt. De Algemene wet bestuursrecht (art. 5.13) stelt: «Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.» Ik acht het daarmee onwenselijk dat vragen gesteld worden naar zaken die niet noodzakelijk zijn voor het toezicht op het bestemmingplan. Overigens stelt de gemeente dat er in de betreffende casus niet gevraagd is naar geloofsovertuiging door de toezichthouders.

 • Vraag 4
  Hoe rijmt u het bovenstaande met de aangenomen motie-Van Eijs, Koerhuis, Dik-Faber en Krol over het toepassen van de menselijke maat in de handhaving op het verblijf in recreatiewoningen?2

  Het is belangrijk dat gemeenten bij handhavend optreden aandacht hebben voor de mogelijkheden voor vervolghuisvesting, zeker wanneer het kwetsbare personen betreft.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het herbestemmen van recreatieparken ook in gemeente Epe een goede oplossing is voor de leefbaarheid van recreatieparken? Bent u bereid het aanjaagteam hiervoor in te zetten?

  De lokale overheid heeft het beste zicht op de ter zake doende belangen en mogelijkheden van een specifiek park. Het aanjaag- en expertteam kan, op verzoek van gemeenten, expertise inzetten, wanneer gekozen wordt voor een transformatie naar de bestemming Wonen.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de gemeente Epe aan te spreken op uw oproep in de Kamerbrief d.d. 8 december 20203 om tijdens de tweede coronagolf de menselijke maat te betrachten in de handhaving op het verblijf in recreatiewoningen?

  Ik heb mijn eerdere oproep naar aanleiding van de Kamervragen nog eens onder de aandacht gebracht bij de gemeente Epe.

 • Mededeling - 8 april 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Koerhuis (VVD) over het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn, ingezonden op 15 maart 2021, met kenmerk 2021Z04595, niet binnen de termijn van drie weken beantwoord kunnen worden. Om informatie te verkrijgen over de specifieke situatie waarnaar de vragen verwijzen is meer tijd nodig. Uw Kamer ontvangt de beantwoording zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04595
Volledige titel: Het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2456
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn