Kamervraag 2020Z19142

Het bericht dat NOS-medewerkers bedreigd worden

Ingediend 16 oktober 2020
Beantwoord 20 november 2020 (na 35 dagen)
Indiener Peter Kwint (SP)
Beantwoord door Arie Slob (CU)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z19142.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-871.html
 • Vraag 1
  Bent u het met de mening eens dat het zeer zorgwekkend en onacceptabel is dat de NOS geen logo’s meer wil op hun satellietwagens vanwege de vele bedreigingen?1

  Ja. Ik deel de mening dat het zeer zorgwekkend en onacceptabel is dat de NOS het nodig vindt om dergelijke maatregelen te nemen zodat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. In onze democratische samenleving moet de pers haar werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen. Daar hoort nadrukkelijk niet bij dat journalisten en ondersteunend technisch personeel hun werk onder bedreiging, intimidatie en/of geweld uitoefenen.

 • Vraag 2
  Is er contact geweest met de stuurgroep agressie en geweld tegen journalisten over deze kwestie?

  Vanuit zowel het Ministerie van OCW als het Ministerie van JenV is er ambtelijk contact geweest met respectievelijk de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)/PersVeilig en politie/Openbaar Ministerie (OM).
  Daarnaast is er vanuit het Ministerie van OCW ook contact gelegd met de NOS, evenals vanuit PersVeilig (het project van de Stuurgroep Agressie en Geweld tegen Journalisten).

 • Vraag 3
  Is er voldoende handhavingscapaciteit bij de politie om de veiligheid van de medewerkers van de NOS te kunnen waarborgen?

  Wanneer journalisten te maken krijgen met agressie en geweld dat leidt tot een onveilige situatie en de maatregelen door de journalist zelf en de werkgever niet voldoende zijn om hier weerstand aan te bieden, zal de politie ter plaatse komen om op te treden tegen de agressie en het geweld.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u dat de bedreigingen tegen journalisten eerder toe lijken te nemen dan af lijken te nemen? Klopt dit? Hoeveel meldingen zijn er? Wat gaat u hierop ondernemen?

  In de Persvrijheidsmonitor 2019, die jaarlijks wordt gedaan in opdracht van het Persvrijheidsfonds, valt te lezen dat media in 2019 te maken kregen met incidenten op het gebied van veiligheid, bronbescherming, beschuldigingen en privacy en vrijheid van nieuwsgaring.2 Volgens de monitor zijn er in 2019 in totaal 39 meldingen binnengekomen bij het meldpunt van PersVeilig.3 Hierbij ging het in 25 gevallen om bedreigingen en 8 keer om fysiek geweld. In 13 gevallen hebben journalisten hiervan aangifte gedaan.
  In 2020 zijn er tot nu toe 72 meldingen binnengekomen bij PersVeilig. Hierbij ging het in 46 gevallen om bedreiging en in 15 gevallen om fysiek geweld.4 In 27 gevallen hebben journalisten aangifte gedaan.
  De cijfers lijken aan te tonen dat er een stijging in het aantal meldingen is. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat er vanaf april 2019 meldingen konden worden gedaan bij PersVeilig. Hiermee zijn de cijfers tussen beide jaren dan ook niet een op een te vergelijken. PersVeilig schat in dat het aantal niet-gemelde bedreigingen in beide jaren naar alle waarschijnlijkheid hoger ligt.
  Het feit dat journalisten PersVeilig weten te vinden, toont het belang van dit project aan. Ik zie dit belang ook en besteed dan ook een deel van de regeerakkoordmiddelen voor onderzoeksjournalistiek aan het versterken van de positie van journalisten tegen agressie en geweld. De middelen komen onder andere ten goede aan PersVeilig.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het wetgevingsoverleg media?

  Ja.

 • Mededeling - 6 november 2020

  Op 16 oktober 2020 heeft het lid Kwint (SP) schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat NOS-medewerkers bedreigd worden. Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk, omdat de beantwoording van deze vragen een zorgvuldige afstemming vergt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wij deze vragen in samenhang met de vragen van GroenLinks/PvdA en D66/VVD/CDA/CU over hetzelfde onderwerp willen beantwoorden. Ik zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden, in ieder geval voorafgaand aan het WGO Media van 30 november a.s. Dit is conform mijn toezegging bij het WGO over de wijziging van de Mediawet van 4 november jl.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z19142
Volledige titel: Het bericht dat NOS-medewerkers bedreigd worden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-871
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat NOS-medewerkers bedreigd worden