Kamervraag 2020Z04215

Het bericht 'Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa'

Ingediend 4 maart 2020
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Lodewijk Asscher (PvdA)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04215.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw mening over het feit dat Turkije zegt de grenzen voor Syriërs naar Europa open te zetten?
 • Vraag 3
  Heeft u reeds contact gehad met uw Turkse ambtsgenoten over dit bericht en wat was de uitkomst van dat overleg?
 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden ziet u om, al dan niet in Europees verband, diplomatiek bij te dragen aan een «staakt-het-vuren» in Idlib om een nieuwe humanitaire ramp voor honderdduizenden vluchtelingen te voorkomen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat gezien de naderende afloop van de Europese hulp voor Syrische vluchtelingen in Turkije er nieuwe afspraken moeten komen? Zo ja, aan welke voorwaarden moeten volgens u dergelijke afspraken voldoen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u gezien de toenemende druk op de overvolle opvangkampen op de Griekse eilanden van plan om in Europees verband te zoeken naar een oplossing? Zo ja, wat gaat u doen om de mensonterende omstandigheden te verbeteren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  In hoeverre is Europa en Nederland in het bijzonder voorbereid op de komst van grote groepen Syrische vluchtelingen?
 • Mededeling - 25 maart 2020

  Hierbij deel ik u mede namens Minister van Buitenlandse Zaken dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Asscher (beiden PvdA), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa» (ingezonden 4 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04215
Volledige titel: Het bericht 'Turkije zet grenzen open: Syriërs naar Europa'