Kamervraag 2019Z19196

Het bericht dat klanten slecht beschermd zijn tegen faillissement van hun energieleverancier

Ingediend 9 oktober 2019
Indiener Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen economie markttoezicht organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19196.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat klanten slecht zijn beschermd in geval van faillissement van hun energieleverancier?1
 • Vraag 2
  Hoe oordeelt u over de resultaten, waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de leveranciers in serieuze financiële nood verkeert en een volgend faillissement een kwestie van tijd lijkt?
 • Vraag 3
  Hoe oordeelt u over het feit dat gedupeerden buiten hun schuld om honderden euro's kwijt zijn als gevolg van het faillissement van hun energieleverancier? Bent u bereid erop toe te zien dat deze mensen het verschuldigde bedrag, inclusief teveel betaalde (energie)belastingen, zo snel mogelijk teruggestort krijgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Erkent u dat het toezicht op de markt tekort schiet, zoals ook de Consumentenbond stelt? Zo ja, hoe gaat u dit verbeteren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening van de Consumentenbond dat de staat een zorgplicht heeft om consumenten te beschermen tegen dit soort uitwassen van de markt, aangezien energie een nutsvoorziening is? Zo ja, hoe gaat u uiting geven aan deze zorgplicht? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Hoe wordt de motie-Beckerman c.s., waarin wordt verzocht om betere bescherming van klanten en strengere eisen voor leveranciers, uitgevoerd?2
 • Vraag 7
  Bent u bereid de mogelijkheid tot het oprichten van een waarborgfonds te onderzoeken?
 • Mededeling - 21 oktober 2019

  Op 9 oktober jl. zijn twee sets schriftelijke vragen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat gesteld naar aanleiding van het bericht «Consumentenbond wil bescherming tegen faillissement energiebedrijf»: één set door het lid Moorlag (PvdA) en één set door het lid Beckerman (SP) (kenmerk 2019Z19195 en kenmerk 2019Z19196). Helaas is het niet mogelijk deze vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden vanwege de benodigde afstemming.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19196
Volledige titel: Het bericht dat klanten slecht beschermd zijn tegen faillissement van hun energieleverancier