Kamervraag 2019Z18334

Het verzekeren van zonnepanelen tegen hagelschade

Ingediend 30 september 2019
Indieners Henk Nijboer (PvdA), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18334.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Verzekeraars stoppen met vergoeden onzichtbare hagelschade aan zonnepanelen»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat door een wijziging van de polisvoorwaarden van sommige verzekeraars hun cliënten met een woonhuisverzekering niet langer verzekerd zijn tegen de onzichtbare schade die bij zonnepanelen kan ontstaan na de impact van hagelstenen? Zo ja, betekent dit dat een substantieel deel van de woningeigenaren nu niet meer tegen deze schade verzekerd is en hoe groot is dat deel? Zo nee, wat is er dan niet waar?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat voor het blijven bestaan van het draagvlak voor zonnepanelen, daarbij ook hoort dat eigenaren daarvan goed verzekerd kunnen zijn tegen hagelschade? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat verzekeraars niet alle schade meer willen vergoeden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Hoe zijn cliënten van de in het bericht genoemde verzekeraars op de hoogte gesteld van de wijziging in de polisvoorwaarden? Is dat naar uw mening op een voor de cliënt duidelijke manier gebeurd? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Kunnen cliënten die geconfronteerd worden met de genoemde wijziging van de polisvoorwaarden om die reden hun verzekering opzeggen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Wilt u in overleg treden met het Verbond van Verzekeraars om te bevorderen dat verzekeraars voortaan weer wel de genoemde hagelschade onder hun verzekering laten vallen?
 • Mededeling - 22 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat ik de door de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) gestelde schriftelijke vragen over het verzekeren van zonnepanelen tegen hagelschade (ingezonden op 30 september 2019, met kenmerk 2019Z18334) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. Voor een goede beantwoording moet ik nadere informatie inwinnen over de verzekerbaarheid van het risico op deze schade. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18334
Volledige titel: Het verzekeren van zonnepanelen tegen hagelschade