Kamervraag 2019Z16533

De hoogte van leges voor een Kinderpardon-aanvraag

Ingediend 5 september 2019
Indiener Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16533.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Deze families hebben recht op kinderpardon, maar geen geld voor de aanvraag»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de persoonlijke financiële situatie van een aanvrager niet van doorslaggevende betekenis mag zijn bij het bepalen of hij/zij recht heeft op verblijf op grond van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom het heffen van € 164 per persoon aan leges, in het geval van de Afsluitingsregeling, proportioneel en redelijk is? Bent u bereid de hoogte van dit bedrag te herzien, of een uitzonderingsmogelijkheid te treffen voor aanvragers die een dergelijk bedrag redelijkerwijs niet kunnen betalen voor een aanvraag? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Is bij het bepalen van de hoogte van leges voor aanvragen in brede zin de betaalbaarheid voor minder vermogende aanvragers een factor van betekenis? Zo ja, kunt u dit aantonen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid te onderzoeken in welke mate de hoogte van leges een belemmering vormt voor het kunnen indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor minder vermogenden? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16533
Volledige titel: De hoogte van leges voor een Kinderpardon-aanvraag