Kamervraag 2019Z15210

Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

Ingediend 17 juli 2019
Indiener Peter Kwint (SP)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15210.html
 • Vraag 1
  Wat is het gevolg voor de te nemen besluiten van het Commissariaat voor de Media, nu het merendeel van de bestuurders zijn opgestapt?1
 • Vraag 2
  Wat zijn de regels omtrent nevenfuncties bij het Commissariaat?
 • Vraag 3
  Worden die regels nogmaals tegen het licht gehouden nu duidelijk is dat sommige nevenfuncties op gespannen voet staan met werkzaamheden van het Commissariaat? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Wanneer wordt de veel te riante wachtgeldregeling aangepast? Bent u voornemens dit onder de huidig geldende WNT-normen te laten vallen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Wat zijn de regels voor vertrekkende toezichthouders die naar bedrijven gaan waar zij toezicht op hebben gehouden?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het voor toezichthouders essentieel is dat (de schijn van) belangenverstrengeling tegengegaan moet worden?
 • Vraag 7
  Worden deze regels aangescherpt? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 23 juli 2019

  Op 17 juli jongstleden heeft het lid Kwint (SP) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat er onrust heerst binnen het Commissariaat voor de Media (2019Z15210). Tot mijn spijt is zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Ik zal de vragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het zomerreces beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15210
Volledige titel: Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media