Kamervraag 2019Z07282

Regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg

Ingediend 10 april 2019
Beantwoord 13 september 2019 (na 156 dagen)
Indieners Thierry Aartsen (VVD), Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z07282.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3956.html
1. Provincie Limburg (28 maart 2019), «Mededeling portefeuillehouder inzage adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de regeldruk op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau dergelijke volkscultuur onder druk zet en zelfs het voortbestaan kan bedreigen? Zo nee, waarom niet?

  Ja, ik herken dat organisatoren van evenementen, festivals en optochten die in de volkscultuur en het immaterieel erfgoed plaatsvinden de afgelopen jaren in toenemende mate te maken hebben met de druk van regelgeving. Dat blijkt onder andere uit de inventarisatie die het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) in 2018 onder immaterieel erfgoedgemeenschappen heeft uitgevoerd naar de knelpunten en regeldruk bij het beoefenen van immaterieel erfgoed. Volgens deze inventarisatie hebben zij te maken met extra maatregelen, regels en kosten bij crowd management, veiligheidsplannen en vergunningaanvragen. Dat zet zware druk op desbetreffende gemeenschappen, aldus het KIEN.
  Deze bevindingen komen overeen met de conclusies van het onderzoek van de provincie Limburg naar de regeldruk voor organisatoren van evenementen, waaronder carnavalsfestiviteiten en schuttersfeesten.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat volkscultuur verbroedert, verbindt, inspireert en prikkelt en dat daarom zuinig met deze vormen van cultuur moet worden omgegaan? Zo nee, waarom niet?

  Ik ben met u eens dat volkscultuur en immaterieel erfgoed inspireren. Het samen beoefenen van immaterieel erfgoed verbindt mensen en geeft hen een gevoel van identiteit. Om het immaterieel erfgoed op eigentijdse wijze voor de toekomst te behouden en eigentijds te ontwikkelen voer ik in samenwerking met de andere overheden een actief beleid. In dat kader ondersteunt het rijksgesubsidieerde KIEN erfgoedgemeenschappen met informatie en kennis en voert het Fonds voor Cultuurparticipatie dit jaar en aankomende jaren een brede regeling «behoud en ontwikkeling immaterieel erfgoed» uit.

 • Vraag 4
  Herkent u de signalen van regeldruk op alle drie de overheidsniveaus die in dit rapport geschetst worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord onder 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om met de opdrachtgever van dit onderzoek, de Provincie Limburg, te overleggen hoe deze knelpunten aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

  Tijdens het VAO op 4 juli 2019 heb ik in antwoord op de motie van het lid Aartsen over knellende regelgeving voor verenigingen en organisaties op het gebied van volkscultuur en immaterieel erfgoed (Kamerstuk 32 820, nr. 307) toegezegd dat ik samen met de Staatssecretaris van BZK en in samenspraak met alle betrokkenen de knelpunten in kaart zal brengen en oplossingen zal verkennen om regeldruk te voorkomen bij volkscultuur en immaterieel erfgoed. Daartoe zal ik samen met het Ministerie van BZK een ronde tafel organiseren en de resultaten van het rapport van de provincie Limburg daarbij betrekken. Op basis van de uitkomsten van de ronde tafel zal een actieplan worden ontwikkeld dat aansluit bij het reeds gevoerde beleid, zoals het programma van BZK om knelpunten weg te nemen voor georganiseerde burgers en de trainingen die het KIEN dit jaar al organiseert om immaterieel erfgoedgemeenschappen te ondersteunen met informatie en kennis over regelgeving bij het organiseren van evenementen.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

  Ja.

 • Mededeling - 3 juni 2019

  De leden Aartsen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) hebben vragen gesteld over regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg. De beantwoording wordt op dit moment afgestemd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat verantwoordelijk is voor het onderwerp vermindering van regeldruk bij burgers, onder andere vanwege evenementen. Ik vraag uw Kamer uitstel en zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de beantwoording van de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z07282
Volledige titel: Regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3956
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Aartsen en Nijkerken- de Haan over regeldruk bij volkscultuur en het adviesrapport Vermindering regeldruk bij evenementen in Limburg