Kamervraag 2019Z05980

Het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting

Ingediend 27 maart 2019
Beantwoord 5 juni 2019 (na 70 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05980.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2918.html
 • Vraag 1
  Kent u de uitspraak van de Raad van State dat SMS-berichten en Whats-App-berichten van bestuurders en ambtenaren die in verband met het werk zijn verstuurd of zijn ontvangen op te vragen zijn in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?1

  ja

 • Vraag 2
  Bent u bereid alsnog tegemoet te komen aan een Wob-verzoek naar het SMS-verkeer tussen u en de CEO van Unilever rondom de afschaffing van de dividendbelasting? Zo nee, waarom niet?2

  Zoals bekend, heeft Unilever mij op 5 oktober 2018 in de ochtend het besluit medegedeeld om de voorstellen tot unificatie van het bedrijf niet te zullen voorleggen aan de Britse algemene aandeelhoudersvergadering later die maand. De communicatie hierover vond plaats per SMS en mondeling per telefoon. Unilever heeft datzelfde besluit kort daarop diezelfde ochtend publiek gemaakt.
  Het SMS bericht waarop het WOB verzoek betrekking heeft is niet bewaard. Dit speelde zich af vóór de door de vragensteller genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Vraag 3
  Kunt u verzekeren dat relevante en in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur op te vragen SMS-verkeer niet is vernietigd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 9 april 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid van uw Kamer Van Raak (SP) aan de Minister-President over het «wobben» van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting (ingezonden 27 maart 2019, met nummer 2019Z05980) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Het kabinet bestudeert thans de rechterlijke uitspraak waarnaar in de vragen wordt verwezen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05980
Volledige titel: Het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2918
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting