Kamervraag 2019Z03671

Het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken’

Ingediend 22 februari 2019
Beantwoord 10 april 2019 (na 47 dagen)
Indiener Remco Dijkstra (VVD)
Beantwoord door van Nieuwenhuizen Wijbenga
Onderwerpen afval natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z03671.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2224.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken»?1 Wat vindt u ervan?

  Ja.
  Natuurlijk moet zo snel mogelijk het uitstoten van dampvormige giftige stoffen uitbannen worden, onder voorwaarde dat het redelijkerwijs mogelijk is om aan het verbod te voldoen. De aanbevelingen uit het voorstel kunnen worden besproken in de Taskforce onder leiding van de gedeputeerde van Noord-Holland, de heer Tekin. Deze Taskforce is ingesteld om de praktische uitwerking van een effectief ontgassingsverbod te realiseren.

 • Vraag 2
  Bent u bereid het verzoek van de initiatiefnemer om een proefgebied in de regio Groot Rotterdam aan te wijzen, zijnde Rotterdam-Rijnmond en de gehele Krimpenerwaard, te ondersteunen?

  De gedachte van het opdoen van ervaring met een ontgassingsinstallatie kan worden ondersteund. Wat betreft aanbeveling 1 kan worden verwezen naar de afspraken die ik gemaakt heb met de voorzitter van de Taskforce, de heer Tekin, over een thema-actie gericht op de handhaving van het ontgassingsverbod in dichtbevolkte gebieden. Dit verbod is gebaseerd op het ADN2. Ik heb deze thema-actie ook in uw Kamer genoemd tijdens het Algemeen Overleg op 6 december 2018.
  Het Rotterdamse voorstel zal dan ook onder de aandacht van de Taskforce worden gebracht.

 • Vraag 3
  Welke beperkingen zouden er zijn? Kunnen de initiatiefnemers alvast zelf hiermee aan de slag gaan?

  Elk initiatief is te waarderen en zeer welkom, maar tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de regelgeving voor de ondernemers fragmentarisch en onoverzichtelijk wordt. Alle bij ontgassen betrokken partijen zijn in de Taskforce vertegenwoordigd, dus ligt het voor de hand dat initiatieven in dit kader worden uitgevoerd. In de Taskforce worden mogelijke beperkingen en knelpunten in kaart gebracht en zo mogelijk gezamenlijk opgelost. Eventueel resterende beperkingen of knelpunten worden voorgelegd aan de High level groep waarin alle CEO’s van betrokken partijen zitting hebben. Hiermee zijn hopelijk eind van dit jaar alle geïnventariseerde uitgangspunten voor een succesvol verbod op varend ontgassen in het kader van het Scheepsafvalstoffenverdrag ingevuld.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening van de Rotterdamse VVD-fractie dat varend ontgassen landelijk verboden moet worden en dat wachten op Europese of nationale regelgeving niet persé nodig is in aanloop naar dit landelijke verbod?

  Het is duidelijk dat er zo snel mogelijk een verbod op varend ontgassen moet komen. Alle inspanningen van het ministerie en de Taskforce zijn erop gericht om dit zo snel mogelijk te effectueren in het hele land.

 • Vraag 5
  Is het mogelijk om in samenwerking met provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam deze beperkingen weg te nemen, om zo een pilot voor tenminste twee jaar te houden voor het plaatsen, testen en volledig in gebruik nemen van ontgassingsinstallaties, waarbij de inzet is de uitstoot te minderen en te oormerken als restproduct en waarbij het vergunningstraject zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 20 maart 2019

  De leden Dijkstra (VVD) en Schonis (D66) hebben respectievelijk vragen gesteld over het bericht VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken (ingezonden 22 februari) en over het bericht «Provinciaal verbod is een wassen neus» (ingezonden 26 februari). Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, omdat het verzamelen van de gevraagd informatie meer tijd kost. U ontvangt de informatie zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z03671
Volledige titel: Het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2224
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken.’