Kamervraag 2019Z00942

Het uitzetten van gewortelde kinderen in afwachting van een Kinderpardon

Ingediend 22 januari 2019
Beantwoord 12 februari 2019 (na 21 dagen)
Indiener Bram van Ojik (GL)
Beantwoord door Mark Harbers (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie integratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z00942.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1507.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de op handen zijnde uitzetting van een ernstig getraumatiseerd meisje van 8 jaar dat in Nederland is geboren?1

  Bij brief van 29 januari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de nieuwe afspraken die binnen de coalitie zijn gemaakt op het terrein van asiel en migratie. Ik heb onder andere de maatregel genomen om de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (DRLVK) per 29 januari 2019 te beëindigen. Aanvragen op grond van de DRLVK van alle personen die zijn afgewezen op grond van het meewerkcriterium worden opnieuw beoordeeld. Ook worden er overgangsmaatregelen getroffen. Ik verwijs u voor nadere informatie naar de brief van 29 januari jl. (Kamerstuk 19 637, nr. 2459).

 • Vraag 2
  Bent u bereid de uitzettingen van kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland hebben verbleven in afwachting van hun verblijfsprocedure, op te schorten in afwachting van de uitkomst van gesprekken over het voorstel van CDA en D66 ten aanzien van het Kinderpardon?2 Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u bereid alle zaken van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland hebben verbleven in afwachting van hun verblijfsprocedure opnieuw te beoordelen in het kader van uw discretionaire bevoegdheid tot het verlenen van een verblijfsvergunning, mede op grond van de door 38 hoogleraren opgestelde schadenota?3 Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in overleg te treden met alle daartoe bereidwillige fracties van de Tweede Kamer teneinde tot een breed pakket aan maatregelen te komen om worteling van kinderen in afwachting van hun procedure aan te pakken en waar een ruimhartiger Kinderpardon een onderdeel van is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid geen in Nederland gewortelde kinderen uit te zetten voordat u deze vragen heeft beantwoord? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z00942
Volledige titel: Het uitzetten van gewortelde kinderen in afwachting van een Kinderpardon
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1507
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het uitzetten van gewortelde kinderen in afwachting van een Kinderpardon