Kamervraag 2018Z14458

Het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’

Ingediend 1 augustus 2018
Beantwoord 16 november 2018 (na 107 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV), Harm Beertema (PVV)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen integratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z14458.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-645.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoeveel van deze illegale islam- en koranscholen zijn er in Nederland, door wie of welke organisatie(s) worden deze scholen betaald en ontvangen financiers van deze scholen op enigerlei wijze subsidie van de rijksoverheid of lagere overheden?

  Er is hier geen sprake van illegaal onderwijs, maar van informeel onderwijs. Op dit moment heeft het kabinet geen structureel zicht op de aard en omvang van het onderwijs op onder andere weekendscholen die zich richten op taal, cultuur en religie, omdat weekendscholen geen scholen zijn in de zin van de onderwijswetgeving.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat we in Nederland geen (Syrische) islamscholen nodig hebben, maar dat Nederland alleen gebaat is bij uitstekend onderwijs op legale Nederlandse scholen, gericht op deelname aan een Nederlandse maatschappij en met de joods-christelijke waarden, normen en cultuur als uitgangspunt en leidende cultuur? Zo nee, waarom niet?

  Informeel onderwijs, al dan niet statelijk gefinancierd, is geen nieuwe ontwikkeling in Nederland. Dit bestaat naast het reguliere Nederlandse onderwijs. Het staat iedere burger vrij om hun kinderen buiten de onderwijstijd informeel onderwijs te laten volgen. Wat het kabinet niet wenselijk vindt, is onderwijs dat de integratie in Nederland belemmert of antidemocratische opvattingen stimuleert. Het kabinet vindt het van belang dat in ons land alle mensen meedoen in de samenleving; informeel onderwijs zou dat niet in de weg moeten staan.

 • Vraag 4
  Bent u bereid deze illegale islamscholen per direct te sluiten en de financierende organisaties te ontbinden? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Nederland is een open en vrije samenleving. De vrijheden van vereniging en van vergadering zoals vastgelegd in onze Grondwet zijn een groot goed. Net als in vele andere landen, staat het landen in Nederland vrij om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren. Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit ook.

 • Vraag 5
  Bent u bekend met het bericht «Syrian refugee group returns from Lebanon»?2

  Ja.

 • Vraag 6
  Bent u bereid alle Syrische asielzoekers en statushouders, inclusief kinderen, terug te sturen naar veilige gebieden in Syrië, zodat zij daar hun handen uit de mouwen kunnen steken ten behoeve van de wederopbouw van hun land? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Voor de redenen daarvoor verwijs ik u naar de eerder verzonden antwoorden op Kamervragen van het lid Bisschop (SGP) van 5 maart jl.

 • Mededeling - 4 september 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) en van de leden Becker en Heerema (beiden VVD) over «Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat de beantwoording nadere interdepartementale afstemming vergt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z14458
Volledige titel: Het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-645
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht “Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen”