Kamervraag 2018Z13916

Het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd’

Ingediend 10 juli 2018
Beantwoord 12 september 2018 (na 64 dagen)
Indiener Sven Koopmans (VVD)
Beantwoord door Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z13916.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-3198.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Wetgeving internationale faillissementen is verouderd»?1

  Ja, ik ken het bericht. Ik heb geen beschikking over de precieze hoeveelheid faillissementen buiten de Europese Unie die een relatie hebben met Nederland, maar vereniging INSOLAD heeft desgevraagd geschat dat het waarschijnlijk om enkele tientallen gevallen per jaar gaat. Zij tekent hierbij aan dat het daarbij vaak gaat om omvangrijke zaken, met grote belangen. Ook in de literatuur is gepleit om tot een aanpassing van de wetgeving te komen om de afwikkeling van internationale faillissementen te faciliteren, in het bijzonder waar het gaat om afwikkeling van faillissementen van bedrijven die gedeeltelijk buiten de Europese Unie zijn gevestigd.2
  Op dit moment wordt het aan de rechter gelaten om te beoordelen of een faillissement van een onderneming dat buiten de EU is uitgesproken gevolgen heeft voor in Nederland gelegen bezittingen van die onderneming. Deze beoordeling is bijvoorbeeld van belang als een curator van een dergelijk faillissement de in Nederland gelegen goederen van het failliete bedrijf wil verkopen.
  Een buiten de EU uitgesproken faillissement heeft in beginsel beperkt effect op in Nederland gelegen bezittingen, maar de rechter kan anders beslissen.3
  Met de klankbordgroep faillissementsrecht wil ik op korte termijn bespreken of en in hoeverre het wenselijk is om tot modernisering van het regels inzake afwikkeling van internationale, niet-EU, faillissementen over te gaan.4 Ik zal uw Kamer spoedig daarna informeren over de uitkomsten en eventuele opvolging.

 • Vraag 2
  Onderschrijft u de probleemstelling uit dit artikel?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven hoe vaak faillissementen buiten de Europese Unie een relatie hebben met de Nederlandse rechtsorde?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is aanpassing van de faillissementswet, met betrekking tot erkenning van de niet-Europese faillissementen, wenselijk?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 1 augustus 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Koopmans (VVD) van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd» (ingezonden 10 juli 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z13916
Volledige titel: Het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-3198
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht ‘Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd’