Kamervraag 2018Z01940

De eerste honderd dagen van het kabinet

Ingediend 6 februari 2018
Beantwoord 30 april 2018 (na 83 dagen)
Indiener Lodewijk Asscher (PvdA)
Beantwoord door Th.B. Bijleveld-Schouten , Barbara Visser (staatssecretaris defensie (nederland)) (VVD)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z01940.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1967.html
 • Vraag 1
  Welke maatregelen heeft u genomen om de vakmensen die bij defensie, politie, zorg en onderwijs werken meer waardering, ondersteuning en ruimte te geven, zoals op pagina 1 van het Regeerakkoord staat?

  Mensen maken het verschil bij Defensie; zij beschermen onze veiligheid en staan er wanneer het nodig is. De afgelopen decennia is veel gevraagd van het personeel van Defensie. Het vertrouwen van de medewerkers in de organisatie is aangetast en moet worden hersteld. Om die reden kiezen we er in de Defensienota 2018 «Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid» (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1967) voor om te investeren in onze mensen. We gaan het personeelssysteem flexibeler maken, maatwerk, stabiliteit en goede spullen leveren en kansen helpen creëren voor, tijdens en na de militaire loopbaan. Ook de legering en gezondheidszorg worden verbeterd en we werken aan een veilige werkomgeving. Daarnaast verbeteren en vereenvoudigen we het toelagensysteem, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan toelagen, ook voor de Koninklijke Marechaussee, die zijn gekoppeld aan het regelmatig «van huis zijn».
  Eind vorig jaar is met de centrales van overheidspersoneel een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten wat onder andere voorziet in een loonsverhoging en maatregelen die de in-, door- en uitstroom bevorderen. Het akkoord is een belangrijke stap om het vertrouwen van het personeel terug te winnen (Kamerstuk 34 775 X, nr. 58). Defensie voert daarnaast een actieplan behoud en werving uit dat moet leiden tot een goed gevulde organisatie (Kamerstuk 33 763, nr. 134). Ook investeert dit kabinet onder andere in meer geneeskundige en vuursteuncapaciteit, versterking van de logistieke en genieondersteuning en uitbreiding van de instructiecapaciteit voor opleidingen (Kamerstuk 34 775 X, nr. 64). Er was al geld beschikbaar voor extra brandstof, oefenmunitie, operationele IT, inlichtingencapaciteit en verbindingsmiddelen. Voor de overige maatregelen die Defensie neemt voor het personeel, verwijs ik u naar de Defensienota.

 • Vraag 2
  Hoeveel geld is specifiek voor deze vakmensen, bovenop de normale loonruimte, extra beschikbaar gemaakt voor de komende jaren?

  Dit kabinet investeert structureel € 1.510 mln. in Defensie. Een deel daarvan komt beschikbaar voor het defensiepersoneel. In de Defensienota vindt u de maatregelen die Defensie neemt. Zie verder ook het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoeveel mensen in de zorg, in het onderwijs, bij defensie en bij de politie hebben burn-outklachten?

  Defensie houdt een registratie bij van het ziekteverzuim, maar niet specifiek van mensen met burn-outklachten. Dit omdat «een burn-out» geen vast gedefinieerde ziekte is; het is cluster van aandoeningen als overspannenheid, depressie, chronische vermoeidheid en concentratiestoornissen. Dit soort klachten leidt niet automatisch tot wat een «burn-out» wordt genoemd. Bovendien valt elke diagnose in een medisch dossier onder het medisch beroepsgeheim, waardoor deze niet kan worden gedeeld. Defensiemedewerkers die (burn-out)klachten hebben krijgen uiteraard de benodigde ondersteuning. Werkgever en werknemer bepalen daarbij gezamenlijk welke zorg nodig is voor succesvolle re-integratie.

 • Vraag 4
  Wanneer komt u met een noodplan om iets aan de stress, de personeelstekorten en de werkdruk in het onderwijs, de zorg, bij defensie en bij de politie te doen?

  Er is veel gevraagd van het defensiepersoneel. Het is duidelijk dat we extra inspanningen moeten verrichten om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Defensie staat daarbij voor de grote uitdaging om de organisatie voldoende gevuld te krijgen in een arbeidsmarkt die in hoog tempo verandert. Met strategisch personeelsbeleid, door op zoek te gaan naar andere manieren om mensen te behouden en te werven, door de samenwerking aan te gaan bij de werving van schaars personeel, door interne regels aan te passen en commandanten meer bevoegdheden en mogelijkheden te bieden, werkt Defensie hieraan. Ook streven we naar een meer diverse en kleurrijke organisatie door breder te werven. De overige maatregelen die Defensie neemt voor het personeel staan beschreven in de Defensienota. Zie ook het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoeveel geld komt er via het verlagen van de winstbelasting en het afschaffen van de dividendbelasting bij multinationals en buitenlandse beleggers terecht?
 • Vraag 6
  Is het waar dat buitenlandse regeringen, zoals de regering-Trump, en buitenlandse hedgefondsen het meest profiteren van de afschaf van de dividendbelasting?
 • Vraag 7
  Welke voorbeelden zijn er dat u zoekt naar breed draagvlak in het parlement en de samenleving?
 • Vraag 8
  Welke maatregelen heeft u genomen die laten zien dat dit kabinet er is voor alle Nederlanders?
 • Vraag 9
  Welke maatregelen zijn er tot nu toe genomen om meer vaste banen te creëren en schijnzelfstandigheid tegen te gaan? Wanneer kunnen we maatregelen verwachten?
 • Vraag 10
  Hoeveel betaalbare woningen worden naar verwachting gerealiseerd in de periode 2018–2021?
 • Vraag 11
  Voor hoeveel woningen voor lage- en middeninkomens is tot nu toe opdracht gegeven?
 • Vraag 12
  Waarom wordt er € 138 mln. bezuinigd op huurders via het schrappen van de KAN-bepaling in de regeling voor huurtoeslag?
 • Vraag 13
  Hoeveel euro per maand leveren mensen die afhankelijk zijn van de huurtoeslag in als gevolg van deze bezuiniging van € 138 mln.?
 • Vraag 14
  Hoeveel zijn de zorgpremies gestegen van 2017 op 2018?
 • Vraag 15
  Wat zijn de gemiddelde lasten per volwassene voor zorg in 2017 en 2018? Wat is de verwachting voor 2021?
 • Vraag 16
  Hoeveel van de € 270 mln. extra van het demissionaire kabinet-Rutte-Asscher is al bij leraren zelf terecht gekomen?
 • Vraag 17
  Wat doet u voor oudere werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd wel willen maar niet kunnen halen?
 • Vraag 18
  Welke maatregelen gaat u nemen zodat mensen die dat nodig hebben eerder kunnen stoppen met werken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 19
  Wat doet u, c.q. wat bent u voornemens te doen om de inkomenspositie van arbeidsgehandicapten op peil te houden?
 • Vraag 20
  Hoe gaat u er voor zorgen dat de NAM met aandeelhouders Shell en Exxon snel gaat opdraaien voor de aardbevingsschade in Groningen?
 • Vraag 21
  Bent u bereid zekerheid voor Groningers te bieden door Exxon en Shell een schadefonds te laten vullen met daarin ruim voldoende middelen om de schade door mijnbouwactiviteiten te vergoeden?
 • Vraag 22
  Waarom laat u de gewone Nederlanders via hun energierekening betalen voor de vervuiling door vooral het bedrijfsleven? Om hoeveel euro per huishouden gaat het naar schatting in 2030?
 • Vraag 23
  Waarom gaan bedrijven die vuile lucht (CO2) uitstoten belastinggeld voor het opslaan daarvan krijgen?
 • Vraag 24
  Waar blijft de beloofde wet waarmee seksueel misbruik via internet echt strafbaar gaat worden?
 • Vraag 25
  Wat doet u tegen cyberpesten?
 • Vraag 26
  Hoe gaat u «de aangiftebereidheid vergroten, het ophelderingspercentage verhogen en de doorlooptijden inkorten»? Wanneer kunnen we maatregelen verwachten?
 • Vraag 27
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat alle overheidsfunctionarissen niet meer dan het inkomen van een Minister gaan verdienen?
 • Vraag 28
  Deelt u de mening dat, als mensen bij de overheid meer gaan verdienen, het dan om agenten, leraren, militairen en verpleegkundigen moet gaan en niet om topsalarissen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 29
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat de leefbaarheid en het unieke karakter van Groningen bewaard blijven?
 • Vraag 30
  Hoe wordt de lagere opbrengst uit gas opgevangen als de gasproductie vanwege de aardbevingen in Groningen verder wordt verlaagd, nu de gasbaten door het kabinet – anders dan jarenlang het geval was – binnen de financiële kaders van de Rijksbegroting zijn geplaatst? Kunt u toezeggen dat dit niet via aanvullende bezuinigingen wordt gerealiseerd?
 • Vraag 31
  Kunt u aangeven waarom bouwen in stedelijke gebieden niet meer mogelijk is en waarom het noodzakelijk is om in het groen te bouwen?
 • Vraag 32
  Hoe wordt het gat van € 200 mln. gedekt dat is overgebleven na overheveling van de Omgevingswet naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken? Kunt u bevestigen dat dit niet ten koste zal gaan van huurders, die al geraakt worden door een bezuiniging op de huurtoeslag?
 • Vraag 33
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder oplopen?
 • Vraag 34
  Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het spaargeld van mensen veilig is? Bent u van plan de ongewogen kapitaalbuffer verder te verhogen?
 • Vraag 35
  Wat gaat u doen om het MKB, net als de multinationals, tegemoet te komen, nu het MKB een verhoging van box 2, een verhoging van de BTW en het terugdraaien van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting voor haar kiezen krijgt?
 • Vraag 36
  Wat doet u om sociaal en verantwoord ondernemen te stimuleren?
 • Vraag 37
  Wat doet u tegen geweld tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele, en transgender personen (LHBT’ers)?
 • Vraag 38
  Hoe zorgt u dat de vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende schoolkosten binnen de perken blijven?
 • Vraag 39
  Welk statement heeft u afgegeven dat het bagatelliseren van #MeToo onacceptabel is?
 • Vraag 40
  Hoe wilt u zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is, en dan niet alleen het Wilhelmus en het Rijksmuseum in Amsterdam?
 • Vraag 41
  Heeft u – in lijn met de goede adviezen van Kroes en Schippers – al steengoede vrouwen klaarstaan die u naar voren kunt schuiven als dat nodig is?
 • Vraag 42
  Wat zijn uw afrekenbare doelstellingen voor de bestrijding van de laaggeletterdheid?
 • Vraag 43
  Welke maatregelen neemt u om segregatie tegen te gaan in het onderwijs?
 • Vraag 44
  Hoeveel gaat u investeren in eerlijke kansen in het onderwijs?
 • Vraag 45
  Welke maatregelen neemt u om te zorgen dat een gemiste kans in het onderwijs nooit een laatste kans mag zijn?
 • Vraag 46
  Is het waar dat u onvoldoende geld uittrekt om alle peuters toegang te geven tot onderwijs?
 • Vraag 47
  Bent u voornemens om het beleid van het vorige kabinet voor eerlijke kansen in het onderwijs voort te zetten en hoeveel wilt u daarvoor investeren?
 • Vraag 48
  Welke maatregelen neemt u met het bedrijfsleven en MBO-instellingen om te zorgen dat MBO’ers zeker kunnen zijn van een stageplaats?
 • Vraag 49
  Op welke manier gaat u de hulp voor verwarde personen verbeteren?
 • Vraag 50
  Welke maatregelen gaat u nemen tegen de schuldenindustrie?
 • Vraag 51
  Bent u van mening dat doorverkoop van schulden onmogelijk moet worden gemaakt?
 • Vraag 52
  Wat gaat u doen om discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stageplaatsen tegen te gaan?
 • Vraag 53
  Welke maatregelen neemt u tegen verborgen armoede bij werkende Nederlanders?
 • Vraag 54
  Welke maatregelen neemt u om de krijgsmacht weer een aantrekkelijke werkgever te laten zijn?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 55
  Op welke manier gaat u actief bijdragen aan het doel van een kernwapenvrije wereld?
 • Vraag 56
  Wat gaat u doen tegen speculanten en huisjesmelkers?
 • Vraag 57
  Hoe wilt u zorgen dat ieder kind zeker kan zijn van gym-onderwijs?
 • Vraag 58
  Wanneer draagt u een vrouwelijke Minister van Staat voor?
 • Vraag 59
  Bent u bereid de afschaffing van de dividendbelasting uit te stellen?
 • Vraag 60
  Hoe worden de administratieve lasten van mensen in de zorg teruggedrongen?
 • Vraag 61
  Wat doet u concreet om de macht van de farmaceutische industrie te doorbreken?
 • Vraag 62
  Met hoeveel euro steunt u SheDecides in 2018?
 • Vraag 63
  Wanneer wordt de numerus fixus voor de verpleegkunde-opleidingen afgeschaft?
 • Vraag 64
  Wanneer worden de walgelijke ontgroeningspraktijken bij defensie expliciet verboden?

  Zoals wij eerder al hebben gemeld is er voor vernedering, discriminatie of ander ontoelaatbaar gedrag geen plek bij Defensie. Ontgroeningspraktijken zijn bij Defensie expliciet verboden. Uiteraard willen we incidenten voorkomen. Het plan van aanpak «Een veilige defensieorganisatie» dat u onlangs heeft ontvangen, is gericht op het concreet invulling geven aan het structureel verbeteren van de veiligheid binnen Defensie.

 • Vraag 65
  Bent u bereid tegemoet te komen aan de salariseisen van de politiemedewerkers?
 • Vraag 66
  In hoeveel (overheids)-sectoren spelen nu cao-conflicten?
 • Vraag 67
  Welke concrete maatregelen tegen desinformatie en politieke beïnvloeding door buitenlandse mogendheden heeft u genomen?
 • Vraag 68
  Wat doet u als het aantal leraren dat instroomt in het onderwijs niet drastisch toeneemt?
 • Vraag 69
  Welke concrete, meetbare doelstelling heeft u met het oog op de vermindering van de werkdruk in het onderwijs?
 • Vraag 70
  Bent u alsnog bereid om middelen voor verlaging van de werkdruk in het onderwijs eerder dan 2021 beschikbaar te stellen, zodat echt snel iets aan de werkdruk kan worden gedaan?
 • Vraag 71
  Hoe gaat u zorgen dat mensen zeker zijn en blijven van betaalbaar wonen, met voldoende aanbod maar ook met voldoende huurtoeslag?
 • Vraag 72
  Hoe zorgt u dat ieder kind zwemonderwijs krijgt?
 • Vraag 73
  Hoe zorgt u voor voldoende plekken in de jeugd-ggz?
 • Vraag 74
  Hoe gaat u zorgen dat de overheid er voor mensen is als ze hulp nodig hebben?
 • Vraag 75
  Hoe zorgt u dat het beroep, dat de overheid op burgers in problemen doet, niet zo groot is dat problemen eerder verergeren dan verminderen?
 • Vraag 76
  Waarom wordt er geen geld uitgetrokken voor het bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen vanaf 2021?
 • Vraag 77
  Is het waar dat u in tijden van overschotten en miljardencadeaus aan multinationals € 750 mln. bezuinigt op arbeidsongeschikten en arbeidsgehandicapten?
 • Vraag 78
  Is het waar dat er in de onderhandelingen over de bezuiniging op arbeidsgehandicapten een koppeling is gemaakt met beschutte werkplekken, terwijl het andere groepen betreft?
 • Vraag 79
  Is het waar dat u wel een breed sociaal akkoord wenste, maar met lege handen bij de sociale partners bent aangekomen?
 • Vraag 80
  Welke vorderingen zijn er op het gebied van het nieuwe pensioenstelsel? Bent u voornemens om, bij het uitblijven van een akkoord, zonder sociale partners verder te gaan met pensioenplannen? Zo nee, welke maatregelen wilt u aanpassen om een akkoord mogelijk te maken?
 • Vraag 81
  Welke redenen heeft u om – net nu het aantal vaste banen toeneemt – een proeftijd van 5 maanden zonder enige zekerheid voor werknemers te introduceren? Ziet u het risico van een draaideurconstructie hierbij, waarbij vooral jonge mensen onnodig lang in onzekerheid worden gehouden?
 • Vraag 82
  Welke redenen heeft u om in tijden dat de werkloosheid daalt de werkgevers te trakteren op nog minder verplichtingen?
 • Vraag 83
  Is er nog steeds ruimte – zoals u in het debat over de regeringsverklaring hebt aangegeven – alternatieven te bespreken met de sociale partners op voorwaarde dat deze voor meer vaste contracten zorgen?
 • Vraag 84
  Welke maatregelen neemt u om te zorgen dat jong-volwassenen ook kunnen rekenen op een volwassen loon?
 • Vraag 85
  Hoe zorgt u dat bibliotheken, muziekscholen, cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie voor iedereen beschikbaar blijven?
 • Vraag 86
  Bent u bereid om een Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek op te richten om te zorgen dat medicijnen beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft?
 • Vraag 87
  Hoe gaat u zorgen dat leerlingen op meerdere niveaus eindexamen kunnen doen, zodat niet het vak waar je het slechtste in bent meer bepaalt wat je later wel of niet kunt worden?
 • Vraag 88
  Wat wilt u doen tegen de macht van internetreuzen als Google en Facebook?
 • Vraag 89
  Hoe gaat u de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren?
 • Vraag 90
  Wat doet u om te zorgen dat mannen en vrouwen voor gelijk werk ook gelijk worden beloond?
 • Vraag 91
  Wat doet u om te zorgen dat vrouwen een eerlijke kans krijgen op topfuncties en is het kabinet zelf bereid daarbij het goede voorbeeld te geven?
 • Vraag 92
  Hoe zorgt u dat voorzieningen in krimpregio’s overeind blijven?
 • Vraag 93
  Welk bedrag trekt u uit om te zorgen dat ook ouderen goed van A naar B kunnen komen, ook als zij geen auto hebben of niet meer kunnen autorijden?
 • Vraag 94
  Wat doet u er tegen dat nu een half miljoen Nederlanders niet kunnen rekenen op een ambulance binnen 15 minuten?
 • Vraag 95
  Hoe gaat u zorgen dat het aantal thuiszitters in het onderwijs wordt beperkt en alle kinderen de kans krijgen zich maximaal te ontplooien?
 • Vraag 96
  Hoe gaat u werkzekerheid vormgeven in een tijd van robotisering en enorme veranderingen?
 • Vraag 97
  Hoe gaat u zorgen dat ieder kind zeker kan zijn van muziekonderwijs?
 • Vraag 98
  Wilt u de abortuspil gemakkelijk via de dokter beschikbaar maken en uit het Wetboek van Strafrecht halen?
 • Vraag 99
  Hoe zorgt u ervoor dat iedereen in Nederland zeker kan zijn van een eerlijke sollicitatie, ook als deze via uitzendbureaus loopt?
 • Vraag 100
  Kunt u deze vragen voor het 100-dagen debat beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z01940
Volledige titel: De eerste honderd dagen van het kabinet
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1967
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Defensie)