Kamervraag 2018Z01778

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Ingediend 2 februari 2018
Beantwoord 21 februari 2018 (na 19 dagen)
Indieners Lilianne Ploumen (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid rampen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z01778.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1247.html
1. NOS, 31 januari 2018
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Voorbereiding kernramp kan beter»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Nederland, België en Duitsland onvoldoende voorbereid zijn op een kernramp?

  Ik onderschrijf de aanbevelingen van de OVV. Binnenkort zal ik uw Kamer in de kabinetsreactie op het rapport aangeven hoe ik invulling zal geven aan de aanbevelingen. De ambtelijke voorbereidingen ter aanvulling van het bestaande pakket aan maatregelen zijn inmiddels gestart.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen gaat u nemen om beter om te gaan met eventuele grensoverschrijdende incidenten met kerncentrales?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Op welke wijze gaat u de voorlichting bij incidenten verbeteren?

  De informatievoorziening aan de bevolking over incidenten met kerncentrales is in Nederland belegd bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ongewone gebeurtenissen in Nederland worden gepubliceerd op de website van de ANVS en getwitterd. Over incidenten of ongewone gebeurtenissen in het buitenland worden met buitenlandse toezichthouders afspraken gemaakt om elkaar nog sneller en beter te informeren bij ongewone gebeurtenissen. De ANVS zal deze informatie over incidenten toegankelijker en makkelijker vindbaar maken. De ANVS inventariseert met de veiligheidspartners hoe burgers beter geïnformeerd kunnen worden over het handelen bij een eventueel kernongeval. De ANVS houdt hierbij rekening met de aanbevelingen van de OVV en de resultaten van het publieksonderzoek wat de ANVS in 2017 heeft laten doen naar de beleving van het publiek van nucleaire risico’s.
  Ook op dit punt kom ik nader terug in de kabinetsreactie die wordt opgesteld.

 • Vraag 5
  Heeft u naar aanleiding van het rapport van de OVV al contact opgenomen met uw Belgische en Duitse collega? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, wanneer gaat u dat doen?

  Het rapport is door de OVV ter informatie aan België en Duitsland verstuurd. Het thema «grensoverschrijdende samenwerking bij nucleaire ongevallen» staat op de agenda van bilaterale overleggen met België en Duitsland, zowel op bestuurlijk als ook op ambtelijk niveau. Het OVV-rapport zal in die overleggen aan de orde worden gesteld. Bij het opstellen van de kabinetsreactie zal ik de Belgische en Duitse visie op de aanbevelingen van de OVV meenemen.

 • Vraag 6
  Op welke wijze wilt u beter gaan samenwerken met België en Duitsland om beter voorbereid te zijn op grensoverschrijdende incidenten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Hoe verklaart u het dat het OVV constateert dat Nederlandse autoriteiten zich onvoldoende bewust zijn van onrust over incidenten met kerncentrales? Wat gaat u doen om dit te verbeteren?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z01778
Volledige titel: Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1247
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk over het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’