Kamervraag 2018Z00062

Het bericht interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op

Ingediend 8 januari 2018
Beantwoord 15 februari 2018 (na 38 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z00062.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1183.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is hier sprake van een vertrouwensbreuk tussen het Bestuurscollege en de interim gezaghebber?

  Door de in het artikel genoemde ontwikkelingen kan men spreken van een verstoorde relatie tussen de gedeputeerden en de waarnemend gezaghebber. De negatieve bejegening die zij door de genoemde ontwikkelingen ervaarde en de negatieve berichtgeving heeft haar doen besluiten haar functie per direct neer te leggen. Mevrouw Betancourt heeft zich echter na een gesprek met de waarnemend Rijksvertegenwoordiger gelukkig bereid getoond haar termijn tot 1 februari uit te dienen. Ik heb mevrouw Betancourt persoonlijk bedankt voor haar inzet, met name voor haar inzet in de periode dat de gezaghebber vanwege familieomstandigheden niet in staat was het ambt te vervullen.

 • Vraag 3
  Welke consequenties heeft dit ontslag voor de bestuurbaarheid van Bonaire?

  Een waarnemend gezaghebber neemt de functie van de gezaghebber waar in geval van zijn of haar afwezigheid. Mevrouw Betancourt heeft, na gesprek met de waarnemend Rijksvertegenwoordiger, haar functie vervuld tot het moment dat haar benoeming op 1 februari afliep. Dit sloot aan op de aanvang van de benoeming van de nieuwe waarnemend gezaghebber, de heer Curvin George. Hiermee heeft het geen directe consequenties voor de bestuurbaarheid van Bonaire.

 • Vraag 4
  In hoeverre is hier nog sprake van goed bestuur?

  De verschillende wisselingen van én binnen bestuurscolleges, alsmede de wisselingen in de Eilandsraad, zijn een nadrukkelijk punt van zorg. De snelle opeenvolging van bestuurscolleges en de gepolariseerde politieke situatie draagt niet bij aan stabiel bestuur, dat er in slaagt beschikbare budgetten om te zetten in betekenisvolle verbeteringen in het leven van burgers. Met de Gezaghebber, het Bestuurscollege en de leden van de Eilandsraad heb ik hier indringend over gesproken tijdens mijn bezoek aan Bonaire begin januari 2018. Ik heb het Bestuurscollege opgeroepen om dit te verbeteren. Tevens is er concreet afgesproken dat het Bestuurscollege zo spoedig mogelijk een breed gedragen actieplan opstelt, waaraan het kabinet waar mogelijk een bijdrage levert. Hierbij moet uiteraard wel aan de voorwaarden van goed bestuur en financieel beheer worden voldaan, zoals neergelegd in het Regeerakkoord. Over de gemaakte afspraken heb ik uw Kamer geïnformeerd bij brief van 18 januari 2018, waarin ik verslag doe van mijn kennismakingsreis naar de Benedenwindse eilanden.

 • Vraag 5
  In hoeverre bent u het eens dat deze bestuurlijke onzekerheid niet langer mag voortduren?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Wat gaat u er aan doen om de bestuurbaarheid te waarborgen?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z00062
Volledige titel: Het bericht interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1183
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht ‘Interim gezaghebber stapt per onmiddellijk op’