Kamervraag 2017Z16607

Het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu

Ingediend 29 november 2017
Beantwoord 30 januari 2018 (na 62 dagen)
Indiener Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z16607.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-995.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht van de NOS waarin wordt aangegeven dat CO2 commercieel te hergebruiken is?1

  Ja dat bericht is mij bekend.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er belemmeringen zijn op het gebied van wetgeving als het gaat om het hergebruiken van CO2?

  CO2 kan op veel verschillende manieren worden hergebruikt. In het geval van het hergebruik van CO2 in bouwmaterialen, zoals beschreven in het artikel waaraan gerefereerd wordt, zijn mij geen belemmeringen bekend.
  Bij de totstandkoming van het Klimaat- en Energieakkoord kunnen eventuele belemmeringen die ervaren worden bij CO2 hergebruik aan de orde komen, inclusief eventuele belemmeringen in de infrastructuur of de wetgeving.
  Daarnaast wijs ik graag op het programma «Ruimte in Regels» van het Ministerie van EZK en het Ministerie van IenW. Dit programma zet zich samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat Leefomgeving in om innovatieve investeringen van ondernemers mogelijk te maken. Dit doen ze door samen met ondernemers, beleid en uitvoering te zoeken naar meer ruimte in wet- en regelgeving.

 • Vraag 3
  Welke belemmeringen betreft dit precies en op welke wijze belemmeren zij het hergebruik van CO2?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u voornemens deze belemmeringen aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het hergebruik van CO2 een goede manier is om de uitstoot ervan te reduceren?

  In principe is hergebruik van CO2 een veelbelovende manier om de uitstoot ervan te reduceren en in te zetten voor nuttige doeleinden. Zo ben ik bijvoorbeeld enthousiast over het directe gebruik van CO2 in de Zuid-Hollandse glastuinbouw, aangevoerd vanuit de Rotterdamse haven.
  Naast toepassing in de glastuinbouw kan CO2 ook als grondstof worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals de productie van brandstoffen, plastics of chemicaliën.
  Het exacte reductiepotentieel van het hergebruik van CO2 is geheel afhankelijk van de uitgangssituatie, de bron van de CO2 en hoe lang de CO2 in het product blijft opgeslagen en dient per toepassing te worden bekeken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z16607
Volledige titel: Het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-995
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu