Kamervraag 2017Z14102

Het artikel ‘Kind gestoken’

Ingediend 24 oktober 2017
Beantwoord 15 november 2017 (na 22 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z14102.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-426.html
1. Telegraaf, 21 oktober 2017
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Kind gestoken»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de in het artikel genoemde imam, die in Engeland is veroordeeld voor kindermishandeling, in Nederland actief is als voorganger bij de Shane Moestafa Moskee in Rotterdam? Zo ja, bent u dan bereid deze imam zijn Nederlandse nationaliteit af te pakken, hem het land uit te zetten, er voor te zorgen dat hij Nederland nooit meer in komt en de Shane Moestafa Moskee te sluiten? Zo nee, waarom niet?

  Ik doe geen uitspraken over individuele zaken.
  In algemene zin kan ik u mededelen dat de Rijkswet op het Nederlanderschap geen bepaling bevat op grond waarvan intrekking van het Nederlanderschap wegens commune criminele feiten mogelijk is. Invoering van een dergelijke bepaling wordt evenmin overwogen. Het Europees Nationaliteitsverdrag (Trb. 1998, 10), waartoe ook Nederland is toegetreden, staat het invoeren van een dergelijke bepaling niet toe.

 • Vraag 3
  Hoeveel voor een misdrijf (in Nederland of het buitenland) veroordeelde islamitische voorgangers zijn er in Nederland actief?

  Over dergelijke gegevens beschik ik niet.

 • Vraag 4
  Bent u bereid, in het geval er meer veroordeelde imams zijn, hen op dezelfde manier aan te pakken als voorgesteld in vraag 2? Zo nee, waarom niet?

  Zie mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid alle moskeeën te sluiten? Zo nee, waarom niet?

  In Nederland bestaat vrijheid van godsdienst. Het oprichten en in stand houden van een moskee valt in beginsel onder de godsdienstvrijheid. Dit is een belangrijk grondrecht in onze samenleving waar het kabinet pal voor staat. Van het sluiten van alle moskeeën in Nederland kan dus geen sprake zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z14102
Volledige titel: Het artikel ‘Kind gestoken’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-426
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het artikel ‘Kind gestoken’