Kamervraag 2017Z12364

Bedreiging van christenen in Rotterdam

Ingediend 20 september 2017
Beantwoord 6 november 2017 (na 47 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Stef Blok (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12364.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-344.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht dat een tot het christelijk geloof bekeerd echtpaar uit Rotterdam door moslims bedreigd wordt, omdat zij evangeliseren onder moslims?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het in Nederland niet mag worden geaccepteerd dat christenen worden bedreigd met de dood of dat er geweld tegen hen wordt gepleegd vanwege hun (bekering tot het) christelijk geloof?

  Ja. Het plegen van geweld of het dreigen daarmee is strafbaar.

 • Vraag 3
  Op welke wijze wordt gewaarborgd dat ieder in Nederland persoonlijk en ten opzichte van anderen in vrijheid zijn geloof kan belijden en ook onder moslims kan evangeliseren?

  In artikel 6 van de Grondwet is neergelegd dat een ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, hetzij individueel, hetzij in gemeenschap met anderen. De restrictie die daarbij genoemd wordt, luidt: «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet». In bepaalde gevallen kunnen aan de uitoefening van genoemd recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels worden gesteld als dat nodig is met het oog op de bescherming van gezondheid of in het belang van het verkeer of ter bestrijding van wanordelijkheden. Indien sprake is van een strafbaar feit kan daarvan aangifte worden gedaan bij de politie.

 • Vraag 4
  Op welke wijze wordt er door de politie en het openbaar ministerie gereageerd op aangifte van dergelijke bedreigingen? Wordt er tegen opgetreden?

  Slachtoffers van misdrijven worden door de politie en het openbaar ministerie gewezen op de mogelijkheid tot het doen van aangifte. Indien er een vermoeden bestaat dat strafbare feiten worden gepleegd, kan hiernaar door politie en het openbaar ministerie strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Er is regelmatig contact tussen het genoemde echtpaar en de politie. Dit contact is er met name met de wijkagent. Voor het overige past het mij niet om in Kamervragen in te gaan op individuele casuïstiek.

 • Vraag 5
  Wordt er (in samenwerking met de gemeente) actie ondernomen tegen de bedreigingen en het geweld?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Zijn er concrete daders bekend en wat is de stand van zaken ten aanzien van de opsporing en vervolging?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  Zijn er in Rotterdam of andere plaatsen meer gevallen van bedreiging of geweld bekend? Bent u bereid hier onderzoek naar te doen?

  Ja, in Nederland komen gevallen van bedreiging en geweld voor. In zijn algemeenheid geldt dat wanneer aangifte wordt gedaan het mogelijk is dat de politie en het openbaar ministerie een strafrechtelijk onderzoek starten.

 • Mededeling - 12 oktober 2017

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over bedreiging van christenen in Rotterdam (ingezonden 20 september 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12364
Volledige titel: Bedreiging van christenen in Rotterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-344
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Voordewind over bedreiging van christenen in Rotterdam