Kamervraag 2017Z12074

De aanhouding van een NRC-fotograaf

Ingediend 14 september 2017
Beantwoord 18 oktober 2017 (na 34 dagen)
Indieners Kathalijne Buitenweg (GL), Corinne Ellemeet (GL)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12074.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-231.html
1. «NRC-fotograaf in cel omdat hij weigerde foto’s af te staan», NRC Handelsblad 13 september 2017
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat een fotograaf van NRC Handelsblad is gearresteerd, omdat hij weigerde foto’s af te staan van een vechtpartij tussen een lokale actievoerder en een Amerikaanse militair in burger?1 Zo ja, klopt dit bericht?

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze arrestatie op zeer gespannen voet staat met het grondwettelijk recht van persvrijheid? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat de handelwijze van de politie niet voldoet aan de huidige regels voor het betrekken van journalistiek materiaal? Zo nee, waarom niet?

  Ja. De waarnemend hoofdofficier van justitie heeft zowel de fotograaf als de hoofdredacteur van de NRC excuses aangeboden. Zie het persbericht van het Openbaar Ministerie.2
  Ik verwijs tevens naar de Aanwijzing dwangmiddelen journalisten.3

 • Vraag 3
  Komen vergelijkbare zaken vaker voor, waarbij de politie zonder toestemming van de rechter journalistiek materiaal in beslag neemt?

  Het gaat in casu om een incident.

 • Vraag 4
  Waarom trad de betrokken Amerikaanse militair in burger in dit geval tegen de actievoerder op? Klopt de veronderstelling dat de Amerikaanse autoriteiten hiermee te ver zijn gegaan?

  De reden waarom een Amerikaans militair in burger tegen een actievoerder optrad is mij onbekend. De veronderstelling dat de Amerikaanse autoriteiten hiermee te ver zijn gegaan kan ik niet bevestigen.

 • Vraag 5
  In hoeverre zijn de aanhouding van de fotograaf en de vordering tot uitlevering in lijn met met het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (Kamerstuk 34 032)?

  In de toelichting op het Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken4 wordt gewezen op het bestaande beleid dat inhoudt dat het strafvorderlijk optreden tegen journalisten zeer terughoudend is en dat ervan wordt uitgegaan dat dit in stand blijft. Met dit wetsvoorstel wordt het recht op bronbescherming in het Wetboek van Strafvordering opgenomen waardoor er een duidelijker aanknopingspunt voor dit recht is dan een verwijzing naar dit recht in de Aanwijzing dwangmiddelen journalisten van het College van procureurs-generaal.

 • Vraag 6
  Bent u bereid politie- en justitiefunctionarissen te instrueren over het grote belang van vrije nieuwsvergaring en de daarbij behorende correcte omgang met journalisten? Zo nee, waarom niet?

  Omgang met journalisten en hun rechten en plichten is onderdeel van de opleiding van politieambtenaren. Binnen het OM zal de casus breed besproken worden.

 • Mededeling - 10 oktober 2017

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de schriftelijke vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet (beiden GroenLinks) over de aanhouding van een NRC-fotograaf (ingezonden 14 september 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12074
Volledige titel: De aanhouding van een NRC-fotograaf
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-231
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet over de aanhouding van een NRC-fotograaf