Kamervraag 2017Z10460

Het bericht 'Islamschool paait jongere met gratis laptop of elektrische fiets'

Ingediend 17 juli 2017
Beantwoord 31 augustus 2017 (na 45 dagen)
Indieners Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10460.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2581.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Islamschool paait jongere met gratis laptop of elektrische fiets»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat er in Nederland geen enkele vorm van islamonderwijs plaats dient te vinden, aangezien de islam in alles onze westerse waarden, normen, cultuur en tradities ondermijnt en uit is op onderwerping? Zo nee, waarom niet?

  Een belangrijke westerse waarde is de eerbiediging van de grondrechten. Artikel 1 van de Grondwet bepaalt dat iedereen die zich in Nederland bevindt, in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Onderscheid wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Waar scholen zich niet houden aan wettelijke kwaliteitseisen, waaronder ten aanzien van burgerschap, treed ik om die reden uiteraard wel op.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om duidelijkheid te scheppen door duidelijk te maken dat er in Nederland geen enkele islamitische school kan worden gesticht? Zo nee, waarom niet?

  Artikel 23 Grondwet geeft duidelijkheid wat betreft het stichten van scholen: het geven van onderwijs is vrij (binnen de kaders van de wet).

 • Vraag 4
  Bent u bereid reeds bestaande islamitische scholen te sluiten? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u tenslotte bereid om alle scholen in Nederland te verbieden om moskeeën te bezoeken aangezien moskeebezoek niet bijdraagt aan integratie maar aan de ondergang van Nederland? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het onderwijs gaat er van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Het op vrijwillige basis bezoeken van religieuze instellingen kan daar onderdeel van uitmaken. Het is aan de school, in overleg met ouders, om te bepalen of een dergelijk bezoek plaatsvindt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10460
Volledige titel: Het bericht 'Islamschool paait jongere met gratis laptop of elektrische fiets'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2581
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht 'Islamschool paait jongere met gratis laptop of elektrische fiets'