Kamervraag 2017Z05113

Het bericht: 'Stille tocht voor Israël in Rotterdam niet toegestaan'

Ingediend 14 april 2017
Beantwoord 2 juni 2017 (na 49 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z05113.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2007.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Stille tocht voor Israël in Rotterdam niet toegestaan»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het toestaan van een conferentie, waarvan de organisatie banden heeft met Hamas en waar een antisemiet komt spreken die een islamitische terreuraanslag tegen Israël goedpraat, onterecht is en het toestaan van een optocht van vredelievende christenen die Israël willen steunen wel terecht is? Zo nee, waarom krijgt antisemitisme van u de voorkeur boven een vredige optocht?2 3

  In Nederland is het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en betoging vastgelegd in en beschermd door de Grondwet. Een optocht of conferentie kan in beginsel niet vooraf worden verboden (censuurverbod). Alleen wanneer uit een gedegen risicoanalyse een concrete dreiging blijkt voor een ernstige verstoring van de openbare orde en de burgemeester aannemelijk kan maken dat die dreiging niet door extra politie-inzet kan worden afgewend, kan een beperking gerechtvaardigd zijn. Een verbod mag pas in beeld komen als een lichtere maatregel, zoals het aanwijzen van een andere locatie, niet volstaat. De burgemeester mag niet treden in een beoordeling van de inhoudelijke toelaatbaarheid van de publieke uiting of van de (achtergrond van de) organisator van de optocht of conferentie.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om op Goede Vrijdag met de burgemeester van Rotterdam in gesprek te gaan, met als doel hem van de dwaling, zoals genoemd in vraag 2, af te brengen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Ik treed niet in de bevoegdheid van de burgemeester. De verantwoordelijkheid voor de openbare orde ligt bij de burgemeester van Rotterdam en het is aan hem om te beoordelen wat ervoor nodig is om deze te handhaven.

 • Vraag 4
  Bent u bereid alles in het werk te stellen om «Christenen voor Israël» wel de veiligheid te bieden om hun stille tocht te kunnen houden, desnoods door de inzet van het leger? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 12 mei 2017

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over het bericht: «Stille tocht voor Israël in Rotterdam niet toegestaan» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat de interdepartementale afstemming meer tijd vergt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z05113
Volledige titel: Het bericht: 'Stille tocht voor Israël in Rotterdam niet toegestaan'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2007
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht: 'Stille tocht voor Israël in Rotterdam niet toegestaan'