Kamervraag 2017Z04997

De dreigende overname van AkzoNobel door PPG Industries

Ingediend 13 april 2017
Beantwoord 30 mei 2017 (na 47 dagen)
Indieners Bart van Kent (SP), Maarten Hijink (SP)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie markttoezicht ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z04997.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1964.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat investeerder Elliott binnen een half jaar na aankoop van aandelen in AkzoNobel het aftreden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen eist omdat deze niet instemt met de verkoop van het bedrijf?1

  Ik heb kennis genomen van het bericht dat investeerder Elliott Advisors het aftreden eist van de voorzitter van de raad van commissarissen. Het bestuur acht aftreden van de voorzitter van de raad van commissarissen niet in het belang van AkzoNobel. In het Nederlandse ondernemingsrecht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het ontslag van commissarissen. Een aandeelhouder die tenminste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, heeft het recht om zich tot de rechter te wenden om een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Een aandeelhouder die tenminste 3% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, mag een onderwerp agenderen. Op grond van de Code moet een aandeelhouder die het ontslag van een commissaris wil agenderen, het bestuur in de gelegenheid stellen zich daarover te beraden. Het bestuur kan een responstijd inroepen voor maximaal 180 dagen.
  De continuïteit van een onderneming is gebaat bij een focus op waardecreatie op lange termijn. Het bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap dienen daarbij een afweging te maken van alle bij de vennootschap betrokken belangen en leggen daarover verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

 • Vraag 2
  Is het naar uw mening realistisch deze eis op te vatten als in het belang van het voortbestaan van het bedrijf?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat Elliott prijsgevoelige informatie heeft doorgespeeld naar PPG Industries? Zo ja, hoe beoordeelt u dit gedrag?

  Nee, dit kan ik niet bevestigen. Ik heb hier geen informatie over noch ben ik bevoegd om daar een oordeel over te vellen. De verantwoordelijke toezichthouder is Autoriteit Financiële Markten (AFM). AkzoNobel heeft in zijn persbericht van 12 april 2017 aangegeven dat het met de AFM informatie heeft gedeeld dat Elliott Advisors de intentie heeft gehad om achter gesloten deuren potentieel prijsgevoelige informatie met PPG te delen met betrekking tot het besluit om een BAVA aan te vragen. Vanwege de op de AFM rustende geheimhoudingsplicht kunnen hierover geen mededelingen worden gedaan.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat (groot)aandeelhouders naast rechten ook plichten hebben ten aanzien van de continuïteit van het bedrijf waarvan zij mede-eigenaar zijn?

  Aandeelhouders mogen bij hun handelen hun eigen belangen nastreven, zolang zij zich ten opzichte van de vennootschap, haar organen en hun medeaandeelhouders gedragen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Hoe groter het belang is dat een aandeelhouder in de vennootschap houdt, des te groter is zijn verantwoordelijkheid jegens de vennootschap en de andere stakeholders.

 • Mededeling - 28 april 2017

  Recentelijk heb ik vier sets vragen ontvangen die ingaan op de mogelijke overnames van AkzoNobel en Unilever. Het gaat daarbij om de volgende vragen: Daarnaast heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren over de overnames van Unilever en AkzoNobel (2017Z04925). Vanwege nog lopende interdepartementale afstemming kunnen bovenstaande vragen en het commissieverzoek niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar de beantwoording van de vragen en de reactie op het verzoek medio mei aan uw Kamer te versturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z04997
Volledige titel: Vragen van de leden Hijink en Van Kent (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dreigende overname van AkzoNobel door PPG Industries (ingezonden 13 april 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1964
Volledige titel: Vragen van de leden Hijink en Van Kent (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dreigende overname van AkzoNobel door PPG Industries (ingezonden 13 april 2017).