Kamervraag 2016Z22249

Het bericht “Op Sint Eustatius spoelen koelkasten de zee in”

Ingediend 25 november 2016
Beantwoord 21 december 2016 (na 26 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen afval bestuur de nederlandse antillen en aruba natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z22249.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-834.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Op Sint Eustatius spelen koelkasten de zee in»?1

  Ja

 • Vraag 2
  In hoeverre herkent u zich in het beeld zoals geschetst in het artikel?

  Er is een gering gedeelte van de afvalstort naar beneden gegleden en op het strand Zeelandia terecht gekomen. Door de bijzonder zware en langdurige regenval op 17 november is de bodem verzadigd geraakt en heeft er een zogenaamde landslide plaats gevonden. Het beeld dat er op grote schaal afval, inclusief koelkasten, in de zee zijn weggespoeld, klopt niet.

 • Vraag 3
  Kunt u toelichten welke afspraken er gemaakt zijn over het in gebruik stellen van de nieuwe afvalscheidingsinstallatie?

  De afspraak was dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zorg zou dragen voor de bouw van de afvallocatie en de aanschaf van het materieel en dat het Openbaar Lichaam (OL) Sint Eustatius de exploitatie (personeel, beheer en onderhoud) voor zijn rekening zou nemen.

 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom het eilandbestuur weigert mensen op te leiden voor het gebruik van deze afvalscheidingsinstallatie?

  Mijn beeld is niet zozeer dat het bestuur weigert mensen op te leiden. Het probleem wordt veroorzaakt door het gebrek aan financiële middelen om de lasten voor personeel, beheer en onderhoud te dragen. De jaarrekeningen over 2014 en 2015 sloten af met een tekort. Het bestuur is inmiddels bezig met een oplossing. In de conceptbegroting 2017 van St. Eustatius staat vermeld dat in de 2e helft van 2017 het eiland de afvalverbranding in werking wil laten treden, een initiatief dat ik toejuich gelet op het incident met de vuilstort.

 • Vraag 5
  Welke kosten zijn gemaakt bij het aanschaffen van deze afvalscheidingsinstallatie en door wie zijn deze kosten betaald?

  Het Ministerie van I&M heeft alle kosten gedragen voor de bouw van de afvallocatie en de aanschaf van vuilniswagens, een sorteerlijn, machines voor het verwerken van recyclebaar materiaal en een verbrandingsoven voor biologisch, niet recyclebaar afval. De totale investering bedroeg ruim EUR 1,3 miljoen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z22249
Volledige titel: Het bericht “Op Sint Eustatius spoelen koelkasten de zee in”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-834
Volledige titel: Antwoord op vragen het lid Bosman over het bericht "Op Sint Eustatius spoelen koelkasten de zee in"