Kamervraag 2016Z17110

Het bericht “parlement krijgt ‘slechts enkele dagen’ voor goedkeuring Citgo-deal’’

Ingediend 22 september 2016
Beantwoord 14 oktober 2016 (na 22 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba economie industrie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z17110.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-212.html
1. Amigoe, 20 september 2016
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «parlement krijgt «slechts enkele dagen» voor goedkeuring Citgo-deal»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre bent u het eens met de stelling dat een parlement met gekozen volksvertegenwoordigers zijn taken zorgvuldig moet kunnen uitvoeren? In hoeverre krijgen de leden van de parlementen binnen het Koninkrijk der Nederlanden hiervoor de ruimte? Is hier sprake van goed bestuur?

  Ik deel de stelling. De parlementen binnen het Koninkrijk der Nederlanden ontlenen hun taak tot volksvertegenwoordiging aan respectievelijk de Grondwet en afzonderlijke Staatsregelingen. De vraag in hoeverre het parlement van Aruba de ruimte heeft om zijn taak als volksvertegenwoordiger uit te oefenen, betreft een landsaangelegenheid en is derhalve ter beoordeling van de Staten van Aruba.

 • Vraag 3
  In hoeverre heeft het parlement van Aruba ruimte gekregen om de taak als volksvertegenwoordiger uit te oefenen met betrekking tot de aankoop van de Valero-raffinaderij?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Is de aankoop van de Valero-raffinaderij voorgelegd aan het College Aruba financieel toezicht (CAft)? Zo neen, waarom niet?

  Het CAft heeft op basis van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) de bevoegdheid om te adviseren op de begroting en begrotingswijzigingen van Aruba. De aankoop van de Valero-raffinaderij als zodanig is niet aan het CAft voorgelegd. De beslissing tot de aankoop is immers een landsaangelegenheid, waarbij het CAft geen adviserende rol heeft.
  De financiële gevolgen van de aankoop en de heropening van de Valero-raffinaderij dienen door Aruba, zowel in een begrotingswijziging voor 2016 als in de vastgestelde (meerjaren)begroting van 2017, te worden verwerkt. Het CAft zal deze begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 beoordelen aan de hand van de normen die de LAft hieraan stelt, en hierover advies uitbrengen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z17110
Volledige titel: Het bericht “parlement krijgt ‘slechts enkele dagen’ voor goedkeuring Citgo-deal’’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-212
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht “parlement krijgt ‘slechts enkele dagen’ voor goedkeuring Citgo-deal’’