Kamervraag 2016Z00835

Het bericht “Weer dode potvissen gezien bij Texel”

Ingediend 19 januari 2016
Beantwoord 8 maart 2016 (na 49 dagen)
Indieners Dion Graus (PVV), Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z00835.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1773.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Weer dode potvissen gezien bij Texel»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat de elektromagnetische straling van onderzeese stroomkabels om bijvoorbeeld windmolenparken op zee aan te sluiten de navigatie van zeezoogdieren kan verstoren?2 3 4

  Er is tot nu toe voornamelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat zeezoogdieren elektromagnetische straling kunnen waarnemen. Voor alle soorten walvissen en dolfijnen wordt verondersteld dat zij veranderingen in een magnetisch veld vanaf een bepaald niveau (0,05 μT (microTesla)) kunnen waarnemen. Of een magnetisch veld van een onderzeese stroomkabel de navigatie van zeezoogdieren verstoort, is niet bekend. Er zijn aanwijzingen dat verschillende soorten walvisachtigen geringe afwijkingen in aardmagnetische velden gebruiken voor navigatie en oriëntatie. Er zijn ook aanwijzingen dat de zogenoemde live-strandingen vooral plaatsvinden op locaties waar tijdelijke afwijkingen in het aardmagnetisch veld bepaalde misleidende patronen veroorzaken. Overigens zijn er verschillende andere theorieën bekend van oorzaken voor de strandingen van walvissen (toename in zonneactiviteit met veranderingen in het aardmagnetisch veld tot gevolg; verstoring van de zeewatertemperatuur; ziekte of sterfte van een leidend dier in een groep), maar tot nu toe is geen daarvan wetenschappelijk bewezen. Er zijn sinds de Middeleeuwen al strandingen van potvissen op de Nederlandse kust bekend; de oudste, gedocumenteerde stranding stamt uit 1254 of 1257 bij Stavoren. De meeste strandingen vinden plaats in de maanden van november tot februari. Dat is de periode waarin potvissen naar het zuiden trekken over de Atlantische Oceaan. Het verdwalen van potvissen in de Noordzee vormt een nog onopgelost raadsel.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven in hoeverre er bij het plaatsen van nieuwe stroomkabels op zee rekening wordt gehouden met de stralingseffecten op zeezoogdieren?

  In de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de kabelverbindingen tussen de windparken voor de kust van Zeeland en het vasteland worden uitkomsten van diverse onderzoeken op dit gebied in beeld gebracht. Geconstateerd wordt dat het niet bekend is dat magnetische velden van onderzeese stroomkabels aantoonbare effecten veroorzaken op zeezoogdieren.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om in het onderzoek naar de doodsoorzaak van de aangespoelde potvissen het verstorende effect van onderzeese stroomkabels mee te nemen, en zo niet, waarom niet?

  De doodsoorzaak bij een stranding van dergelijke grote zeezoogdieren is in het algemeen verstikking onder het eigen gewicht. Dat is iets anders dan de strandingsoorzaak, die – zoals aangegeven bij vraag 2 – niet bekend is.

 • Mededeling - 29 januari 2016

  Op 19 januari jl. zijn door de leden Klever en Graus (beiden PVV) vragen gesteld over de stranding van potvissen aan de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken. Voor de beantwoording van deze vragen is nader onderzoek nodig naar de relatie tussen het aanleggen van stroomkabels naar windmolenparken op zee en de navigatie van zeezoogdieren. Dit vraagt meer tijd dan gebruikelijk en om die reden verzoek ik u om uitstel voor de beantwoording van de vragen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z00835
Volledige titel: Het bericht “Weer dode potvissen gezien bij Texel”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1773
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klever en Graus over het bericht “Weer dode potvissen gezien bij Texel”