Kamervraag 2015Z14499

Het beschamende tekort aan munitie bij het Nederlandse leger

Ingediend 3 augustus 2015
Beantwoord 31 augustus 2015 (na 28 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z14499.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-3234.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht Kogeltekort: «Militairen roepen pang, pang bij schiettraining»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit munitietekort een beschamende vertoning is? Zo nee, waarom niet?

  Munitietekorten zijn altijd onwenselijk. Het tekort betrof enkele specifieke soorten munitie, vooral voor kleinkaliberwapens. Omdat de houdbaarheid van deze munitie beperkt is, wordt deze in beperkte hoeveelheden aangeschaft. Variaties in het gebruik, lange levertijden en productievertragingen hebben in dit geval geleid tot het tekort aan munitie voor opleidingen en trainingen. Zowel in 2015 als in 2016 worden leveringen verwacht.
  Voor de lange termijn zijn begin 2015 nieuwe normen voor de munitievoorraden vastgesteld. Het aanvullen van de voorraden kost echter tijd. In mijn brief van 19 juni jl. (Kamerstuk 33 763, nr. 81) over de motie-Van der Staaij c.s. over het ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren heb ik u reeds laten weten dat een versterking van de basisgereedheid van de krijgsmacht aan de orde is. Langere reactietijden en lagere munitievoorraden, die eerder nog werden aanvaard, verhouden zich niet langer tot de (internationale) veiligheidssituatie.

 • Vraag 3
  In hoeverre deelt u onze visie dat er absoluut nooit een tekort aan munitie mag bestaan bij defensie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen bent u van plan te treffen om de bestaande tekorten voor het einde van het jaar te hebben weggewerkt?

  In 2015 en in het voorjaar van 2016 worden leveringen verwacht. Daarop vooruitlopend is de beschikbare munitie herverdeeld om de gevolgen van de schaarste te beperken, rekening houdend met de voorziene inzet en de geplande oefeningen en trainingen.

 • Vraag 5
  Op welke wijze gaat u bewerkstelligen dat er in de toekomst helemaal geen sprake meer zal zijn van munitietekorten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  In hoeverre is een krijgsmacht die niet eens voldoende munitie heeft om schietoefeningen te houden in staat haar grondgebied te verdedigen?

  Defensie houdt gescheiden voorraden aan, voor inzet én voor opleiding en training. Hiermee wordt de inzet van de krijgsmacht geborgd.

 • Vraag 7
  Bent u inmiddels bereid de gemaakte NAVO-afspraak dat minimaal 2% van het nationaal inkomen wordt besteed aan defensie na te komen en dus 5 miljard euro extra te investeren? Zo nee, waarom niet?

  De financiële consequenties die het kabinet voor de begroting van 2016 aan de versterking van de basisgereedheid zal verbinden, worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z14499
Volledige titel: Het beschamende tekort aan munitie bij het Nederlandse leger
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-3234
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over het tekort aan munitie bij het Nederlandse leger