Kamervraag 2015Z14016

Het artikel 'Forse kritiek op direct ontslag drugsmilitair’

Ingediend 13 juli 2015
Beantwoord 26 augustus 2015 (na 44 dagen)
Indiener Angelien Eijsink (PvdA)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z14016.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-3165.html
1. De Telegraaf, 9 juli 2015
2. Kenmerk: SGR 14/2772
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Forse kritiek op direct ontslag drugsmilitair»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kent u de uitspraak van de militaire ambtenarenrechter van 1 juli 2015?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de overweging van de rechter waarin hij beslist dat het zero-tolerancebeleid ten aanzien van drugs niet zonder meer toegepast mag worden als er een verband tussen het drugsgebruik en uitzendgerelateerde problematiek blijkt?

  Defensie heeft inderdaad hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. Ik ga daarom niet in op deze individuele casus die onderdeel is van een juridische procedure. Wel kan ik melden dat Defensie aandacht zal besteden aan de zorg voor de ontslagen militair.

 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom er in deze zaak strikt is vastgehouden aan het zero-tolerancebeleid en niet is gekeken naar de psychische klachten van deze militair?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u van plan in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak? Zo ja, welke rol spelen daarbij overwegingen als de gevolgen van een hoger beroep voor de betreffende militair die weer een lange periode van onzekerheid tegemoet gaat? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Bent u het eens met de advocaat in deze zaak, mr S.M. Diekstra, dat deze uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor het beleid op dit punt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit beleid aan te passen? Zo nee, waarom niet?

  Het uitgangspunt is en blijft dat drugs en militairen niet samengaan. Als militairen zich inlaten met drugs is dat in de regel aanleiding voor ontslag. Alvorens een medewerker voor ontslag wordt voorgedragen, worden alle relevante feiten en omstandigheden bezien, zoals de rechtbank in onderhavige zaak ook overweegt. Een uitzondering op ontslag kan worden gemaakt voor een eerste maal gebruik van softdrugs zonder dat daarbij sprake is van relatie met de dienst. In die situatie wordt over het algemeen volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Als het drugsgebruik gerelateerd is aan een door de dienst veroorzaakte psychische situatie waarbij de militair als dienstongeschikt moet worden beschouwd, dan kan als mogelijke ontslaggrond het ongeschikt zijn op medische gronden gelden.
  Ook het gebruik van alcohol is bij Defensie aan beperkingen gebonden, zowel tijdens missies als daarbuiten. Wanneer de richtlijnen terzake niet worden nageleefd of het gebruik van alcohol van invloed is op de uit te voeren werkzaamheden, zullen gepaste maatregelen worden getroffen.

 • Vraag 7
  Welk onderscheid maakt u nu tussen het gebruik van de verschillende soorten drugs? Hoe kijkt u daarbij tegen het gebruik van alcohol? Maakt u onderscheid in het gebruik van alchohol en softdrugs? Zo ja, waarom en op basis waarvan?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Welke maatregelen gaat u op welke termijn nemen om vergelijkbare situaties, zoals deze van de ontslagen militair, te voorkomen?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z14016
Volledige titel: Het artikel 'Forse kritiek op direct ontslag drugsmilitair’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-3165
Volledige titel: Antwoord op vragen van lid Eijsink over het artikel ‘Forse kritiek op direct ontslag drugsmilitair’