Kamervraag 2015Z08845

De deplorabele toestand van de landmacht

Ingediend 19 mei 2015
Beantwoord 17 juni 2015 (na 29 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z08845.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2582.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Landmacht zit aan de grond»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe duidt u de terechte noodkreet van de Commandant der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal De Kruif, over de toestand van de landmacht?

  De uitspraken van luitenant-generaal De Kruif over de toestand van de landmacht stroken met het gestelde in mijn brief van 22 mei jl. over de «Knelpunten materiële gereedheid» van de krijgsmacht (Kamerstuk 33 763, nr. 74). Daarin meld ik dat het voortzettingsvermogen en de geoefendheid van de krijgsmacht onder druk staan onder meer door personele en materiële beperkingen.

 • Vraag 3
  In hoeverre deelt u zijn analyse dat er een soortgelijke situatie bestaat als in de jaren dertig als het gaat om oud en amper inzetbaar materieel, een gebrek aan munitie en onvoldoende geschoold kaderpersoneel?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u eindelijk bereid uw lange termijnvisie op tafel te leggen voor Defensie? Zo neen, waarom niet?

  Het kabinet heeft u eerder geïnformeerd dat het parlement uiterlijk in juni een brief ontvangt naar aanleiding van de motie-Van der Staaij c.s.

 • Vraag 5
  Ziet u inmiddels de absolute noodzaak in van een forse verhoging van het defensiebudget met minimaal 5 miljard euro, om daarmee tevens te voldoen aan de gestelde NAVO-norm? Graag een toelichting.

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z08845
Volledige titel: De deplorabele toestand van de landmacht
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2582
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over de deplorabele toestand van de landmacht