Kamervraag 2015Z04188

De kosten voor promotiecampagnes van de waterschappen

Ingediend 9 maart 2015
Beantwoord 21 april 2015 (na 43 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur waterschappen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z04188.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2017.html
 • Vraag 1
  Hoe verklaart u dat de waterschappen zulke verschillende bedragen uitgeven aan promotiecampagnes voor de verkiezingen voor de waterschappen?1

  De verschillende bedragen voor de promotiecampagnes worden verklaard doordat elk waterschap zelf besluit hoe ze het belang van de waterschapsverkiezingen onder de aandacht van hun ingezetenen willen brengen en welk budget zij daarvoor beschikbaar stellen. De landelijke overheid voert hier geen regie op gelet op de autonome bevoegdheid van de waterschappen tot regeling en bestuur.

 • Vraag 2
  Bepalen waterschappen zelf hoe ze een promotiecampagne voeren en hoeveel geld ze daarvoor uitgeven, of wordt hierover ook nationaal regie gevoerd?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Uit welke onderdelen van de begroting van de waterschappen worden deze promotiecampagnes gefinancierd?

  De Unie van Waterschappen heeft bij de waterschappen nagevraagd uit welke onderdelen van de begroting de promotiecampagnes zijn gefinancierd. Daaruit blijkt dat elk waterschap een aparte door het algemeen bestuur goedgekeurde post «verkiezingen» op de begroting heeft staan waaruit de campagnes zijn gefinancierd.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat opkomstbevorderende campagnes voor de waterschappen niet of nauwelijks effect hebben?

  Over de effecten van de opkomstbevorderende campagnes van de waterschappen is op dit moment nog niets bekend. De waterschapsverkiezingen worden geëvalueerd en in dat kader zal ik op dit punt terugkomen. Of het geld juist is besteed, is ten principale ter oordeel van de algemeen besturen van de waterschappen die de begroting hebben goedgekeurd.

 • Vraag 5
  Deelt u de opvatting dat de bijna € 4 mln. voor campagnes beter hadden kunnen worden geïnvesteerd in droge voeten en schoon drinkwater?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 27 maart 2015

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen, ingediend op 9 maart jl., met kenmerk 2015Z04188, door het lid-Van Raak (SP) inzake de promotiecampagnes van de waterschapsverkiezingen niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is informatie van de 22 waterschappen die aan de waterschapsverkiezingen deelnamen noodzakelijk. Het verkrijgen hiervan vergt enige tijd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z04188
Volledige titel: De kosten voor promotiecampagnes van de waterschappen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2017
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de kosten voor promotiecampagnes van de waterschappen