Kamervraag 2015Z00427

Het bericht dat militairen met een buitenlandse partner naar de rechter stappen

Ingediend 14 januari 2015
Beantwoord 17 februari 2015 (na 34 dagen)
Indiener Angelien Eijsink (PvdA)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z00427.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1307.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Militairen met een buitenlandse partner naar rechter» van 12 januari 2015?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot het informeren van de militairen over de (mogelijkheden en onmogelijkheden bij de) partnerscreening?

  In de defensiebrede voorlichting rondom en na de inwerkingtreding van de Beleidsregel Veiligheidsonderzoeken Defensie (Stcrt. 2013-29945) per 1 november 2013, is nadrukkelijk aandacht besteed aan de screening van de partner die verblijft of heeft verbleven in het buitenland. Deze voorlichting zal met enige regelmaat worden herhaald. Personeel dat hierover informatie wenst, kan terecht bij de eigen beveiligingsfunctionaris.

 • Vraag 3
  Hoe komt de op 3 november 2014 tijdens het wetgevingsoverleg Defensie Personeel door u aangekondigde voorziening voor militairen die geschorst thuis zitten er uit te zien? Wanneer zal deze voorziening in werking treden? Is het overleg met de vakbonden inmiddels afgerond?

  Met mijn brief van 13 februari jl. (Kamerstuk 34000-X, nr. 66) heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de regeling. De bonden zijn eveneens geïnformeerd. De brief van 13 februari jl. gaat in op de inwerkingtreding, de voorwaarden en de reikwijdte van de voorziening. Ook de voorlichting over de voorziening komt in deze brief aan bod.

 • Vraag 4
  Is deze voorziening met terugwerkende kracht van toepassing, dus ook voor de reeds bestaande gevallen? Op welke wijze worden de militairen die geschorst thuis zitten geïnformeerd?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wanneer ontvangt de Kamer de tijdens het wetgevingsoverleg Defensie Personeel van 3 november 2014 aangekondigde nadere brief over de voortgang tijdelijke en definitieve oplossing voor Defensiemedewerkers van wie de Verklaring van Geen Bezwaar is ingetrokken?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z00427
Volledige titel: Het bericht dat militairen met een buitenlandse partner naar de rechter stappen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1307
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Eijsink naar aanleiding van het bericht dat militairen met een buitenlandse partner naar de rechter stappen