Kamervraag 2014Z23892

De uitspraak van de rechter die het AD in het gelijk heeft gesteld in de zaak Demmink

Ingediend 22 december 2014
Beantwoord 22 januari 2015 (na 31 dagen)
Indieners Louis Bontes (GrBvK), Joram van Klaveren (GrBvK)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z23892.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1099.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin wordt gesteld dat de publicatie in het Algemeen Dagblad ten aanzien van de heer Demmink in oktober 2012 voldoende steun vond in de feiten en dat niet is gebleken dat het Algmeen Dagblad onbetrouwbare bronnen heeft gebruikt?1

  Ja. De uitspraak waarin de Rechtbank Rotterdam op 17 december 2014 heeft bepaald dat de desbetreffende publicaties van het Algemeen Dagblad niet onrechtmatig zijn, is mij bekend. De rechtbank heeft overwogen dat de belangen van het Algemeen Dagblad bij deze publicaties over dit onderwerp van maatschappelijk belang zwaarder moeten wegen dan die van oud-secretaris-generaal van mijn departement bij het achterwege laten hiervan.

 • Vraag 2
  Heeft u nog steeds de opvatting dat ten aanzien van de heer Demmink enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen niet is gebleken, zoals u de Kamer heeft medegedeeld op 3 en 8 oktober 2012?2
 • Vraag 3
  Wat heeft dit vonnis veranderd aan uw opvatting?
 • Vraag 4
  Kan volgens u uit het vonnis worden opgemaakt dat er wel degelijk contacten waren tussen de heer Demmink en de criminele pooier? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  In welke mate steunt u de heer Demmink nog steeds volledig bij het treffen van rechtsmaatregelen tegen de publicaties, zoals u in hierboven aangehaalde Kamerbrieven heeft aangegeven?
 • Vraag 6
  In hoeverre kan worden geconcludeerd dat de uitkomst van de eerdere onderzoeken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie onjuist zijn geweest?
 • Vraag 7
  Heeft één van deze organisaties inmiddels deugdelijk onderzoek gedaan naar de aantijgingen die in de artikelen van het Algemeen Dagblad zijn geuit?
 • Vraag 8
  Bent u, gezien de uitspraak van de rechter, bereid om alsnog grondig onderzoek te laten doen naar de beschuldigingen uit de publicatie in het Algemeen Dagblad? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 13 januari 2015

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de rechter die het AD in het gelijk heeft gesteld in de zaak Demmink (ingezonden 22 december 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z23892
Volledige titel: Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de rechter die het AD in het gelijk heeft gesteld in de zaak Demmink (ingezonden 22 december 2014).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1099
Volledige titel: Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de rechter die het AD in het gelijk heeft gesteld in de zaak Demmink (ingezonden 22 december 2014).