Kamervraag 2014Z19791

Een nieuwe vorm van paspoort-fraude gepleegd door Oost-Europeanen”

Ingediend 5 november 2014
Beantwoord 10 december 2014 (na 35 dagen)
Indieners Joost Taverne (VVD), Foort van Oosten (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z19791.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2309.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat een nieuwe vorm van paspoortfraude, gepleegd door Oost-Europeanen, is ontdekt?1
 • Vraag 2
  Kunt u nadere uitleg en toelichting geven over deze nieuwe manier waarop deze fraude plaatsvindt?
 • Vraag 3
  Kunt u een betrouwbare inschatting geven van het aantal gevallen waarin deze vorm van identiteitsfraude is gepleegd? Op basis waarvan wordt deze inschatting gemaakt?
 • Vraag 4
  Kunt u een betrouwbare inschatting geven van de schade voor de overheid die deze fraude met zich brengt?
 • Vraag 5
  Wanneer was u op de hoogte van de conclusies uit het politierapport waarin melding wordt gemaakt van deze vorm van identiteitsfraude? Wie heeft u van dit rapport en de inhoud ervan op de hoogte gebracht? Is het waar dat de politie het rapport direct heeft gedeeld met overheidsdiensten die zich bezig houden met vreemdelingenzaken? Indien u op de hoogte bent gesteld door voornoemde overheidsdiensten, wanneer heeft dit plaatsgevonden?
 • Vraag 6
  Wat heeft u in de tijd, gelegen tussen het moment dat u op de hoogte werd gesteld van de fraude en nu, gedaan om deze vorm van identiteitsfraude aan te pakken?
 • Vraag 7
  Hoe zien de maatregelen eruit om deze vorm van fraude effectief tegen te gaan? Bent u, eventueel alsnog, voornemens en bereid om deze maatregelen te treffen?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven, nu in de berichtgeving expliciet Oost-Europeanen worden genoemd die zich aan deze vorm van identiteitsfraude schuldig maken, of het ook mogelijk is via andere landen deze fraude te plegen? Zijn er aanwijzingen dat deze fraude ook via andere landen is gepleegd?
 • Vraag 9
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor de behandeling van de begroting voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het jaar 2015 die voor deze week staat gepland?
 • Mededeling - 27 november 2014

  Op 5 november ontving ik vragen van de leden Taverne en Van Oosten over paspoortfraude door Oost-Europeanen. Aanleiding voor deze vragen is het interne politie rapport over legale identiteitswisselingen in een aantal Oost-Europese landen. In overleg met de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is u toegezegd om het feitenrelaas als integraal onderdeel van de inhoudelijke reactie op het rapport aan uw Kamer aan te bieden. Deze inhoudelijke reactie zal zo snel mogelijk aan uw Kamer worden aangeboden en wel uiterlijk 10 december 2014. Met de brief aan uw Kamer en het feitenrelaas worden ook de vragen door de leden Taverne en Van Oosten beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z19791
Volledige titel: Een nieuwe vorm van paspoort-fraude gepleegd door Oost-Europeanen”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2309
Volledige titel: Antwoord op de vragen van de leden Taverne en Van Oosten over een nieuwe vorm van paspoort-fraude gepleegd door Oost-Europeanen