Kamervraag 2014Z13952

Het tekort aan wijkagenten

Ingediend 11 augustus 2014
Beantwoord 12 september 2014 (na 32 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z13952.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-3007.html
1. Waar blijft de wijkagent? Eindhovens Dagblad, zaterdag 9 augustus 2014
 • Vraag 1
  Klopt het bericht dat in veel steden in Nederland te weinig wijkagenten zijn?1

  Nee, het klopt niet dat er in veel steden in Nederland te weinig wijkagenten zijn. Het aantal wijkagenten is opgenomen in het inrichtingsplan nationale politie. De wettelijke norm is hierbij het minimum, zie ook het antwoord op vraag 2 van het lid Marcouch over het tekort aan wijkagenten2. In totaal is in de inrichting voorzien in 3.413 wijkagenten. Basis hiervoor is de verdeling van de operationele sterkte in de beleidsplannen van de regionale eenheden die worden vastgesteld door de burgemeesters in die eenheid en de hoofdofficier van Justitie. Landelijk gezien waren er op 30 juni jongstleden 3.444 wijkagenten werkzaam. De situatie per regionale eenheid is verschillend. In alle wijken is de politiezorg echter gewaarborgd.
  Conform
  Inrichtingsplan
  Bezetting
  per 30-6-2014
  1
  Noord-Nederland
  345
  451
  2
  Oost-Nederland
  629
  434
  3
  Midden-Nederland
  376
  353
  4
  Noord-Holland
  298
  237
  5
  Amsterdam
  216
  572
  6
  Den Haag
  360
  345
  7
  Rotterdam
  391
  383
  8
  Zeeland-West-Brabant
  298
  226
  9
  Oost-Brabant
  276
  235
  10
  Limburg
  225
  208
  3.413
  3.444

 • Vraag 2
  Kunt u per regio aangeven hoeveel wijkagenten nu actief zijn en per regio aangeven hoeveel wijkagenten nodig zijn?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  In hoeveel wijken in Nederland is op dit moment geen wijkagent actief?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Zijn er naast Enschede andere steden waar er plannen zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's) meer politietaken te laten verrichten? Deelt u de opvatting dat het opzetten van dergelijke vormen van lokale veiligheidszorg laat zien dat in die gemeenten een tekort is aan reguliere politie?

  Hiervan zijn mij geen signalen bekend. Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de politie zijn complementair aan elkaar en versterken elkaar. Het accent van toezicht en handhaving in de openbare ruimte door gemeenten ligt op leefbaarheid en overlast, terwijl de politie is belast met de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde.

 • Vraag 5
  Hoeveel is uw belofte waard dat iedere wijk zijn eigen wijkagent zou krijgen? Wat gaat u doen om die belofte op de kortst mogelijke termijn waar te maken?

  De vorming van de basisteams waar de wijkagent deel van uitmaakt heeft de hoogste prioriteit. De realisatie van de aantallen wijkagenten, conform het inrichtingsplan is daar onderdeel van. Vanwege de op handen zijnde personele reorganisatie heb ik in de laatste voortgangsbrief nationale politie aan uw Kamer3 een voorbehoud gemaakt voor openstaande vacatures voor wijkagenten. Dit omdat bij het opvullen daarvan de spelregels die met de politievakorganisaties in het kader van de personele reorganisatie zijn afgesproken gevolgd moeten worden. De korpschef is hierover in overleg met de Centrale ondernemingsraad van de politie en de vakorganisaties. Uiteraard wordt er hard naar toegewerkt om de vacatures te vervullen.

 • Mededeling - 4 september 2014

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen het lid Van Raak (SP) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het tekort aan wijkagenten (ingezonden 11 augustus 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z13952
Volledige titel: Het tekort aan wijkagenten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-3007
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het tekort aan wijkagenten