Kamervraag 2014Z12297

Diefstal van geheime legerstukken

Ingediend 30 juni 2014
Beantwoord 26 september 2014 (na 88 dagen)
Indieners Sultan Günal-Gezer (PvdA), Angelien Eijsink (PvdA)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z12297.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-149.html
1. Telegraaf van 27 juni jl
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het bericht «Diefstal van geheime legerstukken uit auto»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wanneer heeft deze diefstal plaatsgevonden en waarom is de Kamer niet tijdig geïnformeerd over deze diefstal?

  De diefstal heeft plaatsgehad op 27 november 2013. De diefstal is intern Defensie gemeld door middel van een commandantenmelding, zoals de procedure in dit soort gevallen voorschrijft. Daarnaast is aangifte gedaan bij de politie.

 • Vraag 3
  Op welke wijze bent u de toezegging aan de betrokkenen de zaak te zullen onderzoeken nagekomen?

  Naast de interne procedure en de aangifte bij de politie heeft Defensie de betrokken potentiële leveranciers op de hoogte gesteld van de diefstal. Zij hebben schriftelijk laten weten de diefstal te betreuren, maar de aanbesteding te willen vervolgen.

 • Vraag 4
  Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van de diefstal die heeft plaatsgevonden ondanks het feit dat er vooraf een waarschuwing was gegeven? En zo ja, welke? En zo nee, waarom niet?

  Defensiepersoneel wordt geregeld geïnstrueerd over de behandeling van vertrouwelijke gegevens. Het betrokken personeel is hierover na de diefstal opnieuw geïnstrueerd.

 • Vraag 5
  Wat zijn alle (mogelijke) gevolgen van deze diefstal en de wijze waarop de besluitvorming omtrent de aanbesteding tot stand is gekomen?

  De aanbestedingsprocedure is momenteel nog niet voltooid. De diefstal op zich heeft geen invloed gehad op de aanbestedingsprocedure, noch op de investeringsquote. De besluitvorming omtrent de aanbesteding wordt overigens wel beïnvloed door een kort geding dat door één van de potentiele leveranciers aanhangig is gemaakt, maar dit heeft geen relatie met de diefstal.

 • Vraag 6
  Wat zijn de gevolgen van de (mogelijke) vertraging voor de investeringsquote bij Defensie?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Bent u bereid deze vragen nog voor het reces te beantwoorden? En zo nee, waarom niet?

  Voor het reces was beantwoording van de vragen niet mogelijk. U bent hierover geïnformeerd in mijn brief van 11 juli jl.

 • Mededeling - 14 juli 2014

  Op 30 juni jl. zijn er door de leden Eijsink en Günal-Gezer (beiden PvdA) schriftelijke vragen (kenmerk 2014Z12297) ingezonden over diefstal van geheime legerstukken. Het is helaas niet mogelijk gebleken om de vragen voor het reces te beantwoorden. De kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk na het reces.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z12297
Volledige titel: Diefstal van geheime legerstukken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-149
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Eijsink en Günal-Gezer over diefstal van geheime legerstukken