Kamervraag 2014Z11323

De gouden handdruk van een weggestuurde ziekenhuisbestuurder

Ingediend 18 juni 2014
Beantwoord 29 juli 2014 (na 41 dagen)
Indiener Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z11323.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2645.html
1. Telegraaf, 17 juni 2014
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Gouden handdruk weggestuurde ziekenhuisbobo»?1

  Mijn reactie is dat het goed is dat het kabinet ervoor heeft gezorgd dat zulke berichten op korte termijn niet meer kunnen verschijnen omdat de inwerkingtreding van de Wnt (wet normering topinkomens) een einde maakt aan bovenmatige inkomens en dito ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sectoren.

 • Vraag 2
  Kunt u uitleggen waarom een niet-functionerende bestuurder een half miljoen meekrijgt bij zijn gedwongen vertrek?

  Uit het jaarverslag maak ik op dat de uitleg van de Raad van Toezicht van het VUMC is dat men de gemaakte afspraken uit de arbeidsovereenkomst met de betrokken bestuurder is nagekomen 2.

 • Vraag 3
  Wie heeft deze truc met de gouden handdruk goedgekeurd?

  De afronding van de arbeidsovereenkomst met bestuurders is een taak van Raden van Toezicht.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u treffen om een einde te maken aan deze schandalige vertreksommen voor oud-bestuurders die in opspraak zijn geraakt?

  Zoals u weet is op 1 januari 2013 de Wnt (wet normering topinkomens) in werking getreden. Die wet normeert, naast de inkomens, ook de ontslagvergoedingen van bestuurders.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat disfunctionerende bestuurders op een zwarte lijst moeten komen? Zo ja, wanneer komt die lijst er? Zo nee, waarom niet?

  Ik ben van mening dat Raden van Toezicht bij het vervullen van vacatures voor bestuurders alle zorgvuldigheid in acht moeten nemen en de eerdere loopbaan van kandidaten moeten nalopen op mogelijke factoren die zouden kunnen leiden tot de conclusie dat de betrokkene niet de geschikte persoon is voor de vacature. In het organiseren van een zwarte lijst en het organiseren van een organisatie om die lijst op te stellen, te actualiseren en te beheren, zie ik niets.

 • Mededeling - 28 juli 2014

  De vragen van het lid Klever (PVV) over de gouden handdruk van een weggestuurde ziekenhuisbestuurder (ingezonden 18 juni 2014) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is de vakantieperiode. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op deze Kamervragen doen toekomen. Ik streef er naar u deze voor het einde van het zomerreces toe te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z11323
Volledige titel: De gouden handdruk van een weggestuurde ziekenhuisbestuurder
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2645
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Klever over de gouden handdruk van een weggestuurde ziekenhuisbestuurder