Kamervraag 2014Z06735

De extra miljoenen voor de EU en ontwikkelingshulp

Ingediend 11 april 2014
Beantwoord 15 mei 2014 (na 34 dagen)
Indiener Joram van Klaveren (Lid-van Klaveren)
Beantwoord door Frans Timmermans (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen europese zaken internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z06735.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1973.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Flink meer kosten voor EU en ontwikkelingshulp»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het nettobedrag dat uitgegeven wordt aan zowel de EU als ontwikkelingshulp gaat stijgen?

  De becijfering van de gevolgen van de herziene methodologie voor de berekening van macro-economische grootheden is nu nog niet bekend.
  Het effect van de aanpassing van het bbp op de EU-afdrachten hangt af van de relatieve ontwikkeling van het Nederlandse bni ten opzichte van het bni van andere EU-lidstaten. Op dit moment is het precieze effect nog onduidelijk, omdat de benodigde gegevens over het bbp van andere lidstaten ontbreken. In het najaar is deze informatie beschikbaar. Het kabinet zal de Kamer in de Voorjaarsnota informeren over wijzigingen die zich dit begrotingsjaar in de EU-afdrachten voordoen ten opzichte van de Miljoenennota 2014. In de Miljoenennota 2015 zal het kabinet ingaan op mutaties die zich voordoen in het begrotingsjaar 2015. Over de mogelijke gevolgen van de aanpassing van het bnp voor de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking zal de Kamer uiterlijk bij Miljoenennota 2015 nader worden geïnformeerd.
  Voor nadere informatie over de revisie van het bbp/bni wordt verwezen naar de binnenkort te verschijnen brief van de Ministers van Financiën en Economische Zaken en naar de eerdere brief van 6 maart 2014 (Nadere informatie revisie CBS).

 • Vraag 3
  In hoeverre is de genoemde stijging van de uitgaven een gevolg van een nieuwe Europese rekenmethode?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven om welke bedragen het gaat (zowel qua afdracht aan de EU als voor ontwikkelingshulp)?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  In hoeverre begrijpt u dat velen in ons land de miljarden die in de EU en ontwikkelingshulp gestoken worden liever besteed zien worden aan de broodnodige lastenverlichting in eigen land?

  Dergelijke opvattingen zijn begrijpelijk, maar wij delen deze niet. Europese samenwerking en ontwikkelingssamenwerking zijn hoekstenen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Met de uitgaven die daarmee samenhangen wil het kabinet groei, banen en veiligheid in Nederland bevorderen en duurzame economische groei in ontwikkelingslanden stimuleren. Daarnaast wil het kabinet werken aan de stabiliteit en veiligheid in de wereld en de waarborg van mensenrechten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z06735
Volledige titel: De extra miljoenen voor de EU en ontwikkelingshulp
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1973
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over de extra miljoenen voor de EU en ontwikkelingshulp