Kamervraag 2013Z24312

Het bericht ‘Hulp mentor bij studiekeus allochtone jongere’

Ingediend 10 december 2013
Beantwoord 7 januari 2014 (na 28 dagen)
Indieners Harm Beertema (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z24312.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-881.html
1. «Hulp mentor bij studiekeus allochtone jongere», de Telegraaf, 9 december 2013
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het werkgelegenheidsproject speciaal voor allochtonen, Link2Work?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het feit dat autochtone jongeren, waarvan er evengoed velen geen uitzicht hebben op werk, hier worden gediscrimineerd op basis van hun autochtoon-zijn?

  Link2work is een initiatief van de SER, SZW, Mirjam Sterk (Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid), werkgevers, vakbonden en regionale partners om bestaande mentor- en peer to peer projecten te versterken. Deze maatschappelijke initiatieven zijn vaak effectief in het ondersteunen en versterken van jongeren, maar missen de relatie met de arbeidsmarkt. Wat ontbreekt is de verbinding met werk, oftewel de «Link2Work».
  Het project staat open voor alle jongeren die extra hulp nodig hebben in – in eerste instantie – de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar etniciteit of afkomst. Wel zullen door de bevolkingssamenstelling van de genoemde steden, naar verwachting veel jongeren met een migrantenafkomst deelnemen aan het project.

 • Vraag 3
  Hoe zou u hebben gereageerd als er een werkgelegenheidsproject was georganiseerd dat specifiek gericht was op autochtone jongeren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welk aspect van het allochtoon-zijn is doorslaggevend geweest voor deze voorkeursbehandeling van allochtonen boven autochtonen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid uw excuses te maken aan alle werkzoekende autochtone jongeren voor deze belachelijke bevoordeling van allochtonen en bent u bereid dit project meteen te beëindigen, aangezien economische groei door lastenverlaging de beste manier is om mensen aan het werk te krijgen? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z24312
Volledige titel: Het bericht ‘Hulp mentor bij studiekeus allochtone jongere’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-881
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Beertema over het bericht “Hulp mentor bij studiekeus allochtone jongere”